Hei­ko Bub­holz är en ambi­tiös och erfa­ren pro­jekt­le­da­re med över 15 års erfa­ren­het inom IT-bran­schen. Han har arbe­tat i pri­va­ta samt offent­li­ga mil­jö­er och har stor vana av en vari­a­tion av digi­ta­li­se­rings­pro­jekt. Han har ver­kat i oli­ka utveck­lings­mil­jö­er sedan 2007 med tyng­den på för­änd­rings­pro­jekt. Hei­ko har erfa­ren­he­ter av ett fler­tal utveck­lings­mil­jö­er. Han har stor kun­skap av lös­ning­ar inom affärs­ut­veck­ling och för­sälj­ning, bland annat inom bank och vär­de­pap­pers­bran­schen, e‑handel och digi­tal transformation.

ARBETSLIV

Bul­ten Bike

Roll: Med­grun­da­re, digi­ta­la kanaler
Tek­ni­ker: WordPress/Woocommerce, PHP, CSS
Meto­der: Scrum, Kanban
Tids­pe­ri­od: 2016-

Upp­drags­be­skriv­ning: Till­sam­mans med någ­ra vän­ner bygg­de vi på hob­by­ba­sis ett före­tag som har sitt fokus på håll­ba­ra cykel­trans­port­lös­ning­ar. Genom att gå nya väger och använ­da oss av digi­ta­la lös­ning­ar samt bear­be­ta en nisch i mark­na­den som tra­di­tio­nel­la loka­la och natio­nel­la aktö­rer trots det expo­nen­ti­el­la till­växt­po­ten­ti­als inte gå in har vi lyc­kats att eta­ble­ra koo­pe­ra­ti­vet nume­ra som en känd aktör och spe­ci­a­list inom sek­torn för pre­mi­um­last­cyklar. Vi ser tec­ken att det­ta även upp­skat­tas av en del av våra i huvud­sak euro­pe­is­ka leve­ran­tö­rer. På den tek­nis­ka sidan använ­der vi oss helt på open sour­ce lösningar.

Verk­sam­he­ten är och ska för­bli huvud­sak­li­gen digi­tal och på hob­by­ba­sis för att tillå­ta oss att även fram­ö­ver kun­na expe­ri­men­te­ra med nya idéer och tes­ta upp­lägg för att kun­na bidra till en nöd­vän­dig omställ­ning i sam­häl­let på vårt sätt. Kol­la in bultenbike.se, vikcyklar.se, varmlandbybike.se & cykelpool.nu.

 

Läns­sty­rel­sen Värmland

Roll: Digitaliseringscoach
Tids­pe­ri­od: 2023-

Upp­drags­be­skriv­ning: Som digi­ta­li­se­rings­coach vid Läns­sty­rel­sen är jag ansva­rig för att väg­le­da med­ar­be­ta­re i över­gång­en till digi­ta­la arbets­sätt. Jag kart­läg­ger behov och ger stöd i använd­ning­en av digi­tal tek­nik, spe­ci­ellt för digi­ta­la och hybri­da möten. Utö­ver det­ta är jag ock­så digi­tal pro­du­cent för digi­ta­la sänd­ning­ar, en roll som inne­fat­tar pro­duk­tion och han­te­ring av digi­talt inne­håll för effek­tiv kom­mu­ni­ka­tion. Mitt arbe­te bidrar till att för­bätt­ra och moder­ni­se­ra kom­mu­ni­ka­tions­stra­te­gi­er inom orga­ni­sa­tio­nen. Som en del av min tjänst utbil­dar jag även i använd­ning­en av digi­ta­la kon­tors- och sam­ver­kans­verk­tyg, samt utveck­lar använ­dar­hand­led­ning­ar och stödmaterial.

 

Swed­wi­se

Roll: IT konsult
Tek­ni­ker: Open­Text
Meto­der: Scrum, Kanban
Tids­pe­ri­od: 2021–2022

Swed­wi­se arbe­tar med sto­ra kun­der, främst inom till­verk­ning, och hjäl­per dem att digi­ta­li­se­ra, auto­ma­ti­se­ra och opti­me­ra infor­ma­tions­in­ten­si­va pro­ces­ser. Jag fick möj­lig­het att arbe­ta inom Enter­pri­se Infor­ma­tion Mana­ge­ment kring pro­duk­tion, kon­troll, lag­ring och dis­tri­bu­tion av alla kun­ders kund­kom­mu­ni­ka­tion och infor­ma­tions­till­gång­ar. Min roll var IT-kon­sult och utvecklare.

Enter­pri­se Infor­ma­tion Mana­ge­ment: Öka effek­ti­vi­te­ten och kon­trol­len i struk­tu­re­ring, lag­ring och dis­tri­bu­tion av alla dina digi­ta­la doku­ment och till­gång­ar. Vi kan hjäl­pa dig med kund­kom­mu­ni­ka­tion och Enter­pri­se Con­tent Mana­ge­ment, Doku­menthan­te­ring, Datain­sam­ling och Arkivering.

 

Soleil

Roll: Projektledare/Förvaltningsledare
Tek­ni­ker: Site­vi­sion, Micro­soft 365
Meto­der: Scrum, Kanban
Tids­pe­ri­od: 2021

Upp­drags­be­skriv­ning: På Soleil arbe­ta­de jag i rol­len som inhyrd kon­sult som för­valt­nings­le­da­re och pro­jekt­le­da­re med web­b­ut­veck­lings­pro­jekt för befint­li­ga och nya kun­der och kun­der. Med kun­der huvud­sak­li­gen från offent­li­ga sek­torn låg störs­ta del av arbe­tet runt Site­vi­sion CMS-kund­le­ve­ran­ser både för enskil­da saj­ter med även full­stack­lös­ning­ar för exter­na webb­plat­ser och Micro­soft 365 intranätlösningar.

Med erfa­ren­he­ter från e‑handelsplattformar från annan verk­sam­het hade jag även möj­lig­het att själv ta hand om pro­jek­te­ring och utveck­lings­ar­be­te hos en kund fast om Soleil hit­tills inte var aktiv inom det­ta område.

 

Regi­on Värmland

Roll: Pro­cess­le­da­re digitalisering
Tids­pe­ri­od: 2018–2020

Upp­drags­be­skriv­ning: Med bak­grund att kom­munal­för­bun­det inte skul­le nå målen med bred­bands­ut­byg­gan­det och ett väx­an­de digi­talt utan­för­skap ska­pa­de Regi­o­nen ett pro­jekt för som ska bidra med att öka digi­ta­la kom­pe­ten­sen av Värm­län­ning­ar­na och med det lyf­te med­ve­tan­de, behov och använd­ning­en av digi­ta­la tjäns­ter i länet.

För­ank­ring­en i kom­mu­ner­na och fort­lev­nad av resul­ta­tet utö­ver pro­jekt­ti­den skul­le säker­stäl­las genom att foku­se­ra och kom­pe­tens­ut­veck­la insat­ser­na i förs­ta hand på folk­bib­li­o­te­ken lagstad­gad finns i alla kom­mu­ner. I rol­len som pro­jekt­le­da­re för Regi­on Värm­land var jag ansva­rig för den regi­o­na­la pla­ne­ring och genom­fö­ran­de av insat­ser för kom­pe­tens­ut­veck­ling­en bland den kom­mu­na­la bib­li­o­teks­verk­sam­he­ten samt bidra att ini­ti­e­ra loka­la akti­vi­te­ter i sam­ver­kan och med­fi­nan­sie­ring ur pro­jek­tets bud­get med mål att öka med­bor­gar­nas tillit och för­tro­en­de till både kom­mer­si­el­la och offent­li­ga digi­ta­la tjäns­ter och använ­da sig av digi­ta­li­se­ring­ens möjligheter.

Dess­utom hade jag som upp­gift att sam­ord­na pro­jek­tet med natio­nel­la insat­ser­na som finan­si­e­ra­des genom Kung­li­ga bib­li­o­te­ket. Pro­jekt­bud­get gjor­de det med över 3 mkr möj­lig­het att tes­ta nya meto­der och arbets­sätt utan­för fokus­om­rå­det folk­bib­li­o­tek vil­ket resul­te­ra­de i sam­ar­be­ten med and­ra digi­ta­li­se­rings­i­ni­ti­a­tiv inom verk­sam­he­ten för häl­so- och sjuk­vård i Regi­on Värm­land och and­ra aktö­rer. I den­na sam­band hade jag även möj­lig­het att gå en utbild­ning och bli cer­ti­fi­e­rad inom Digi­tal Transformation.

Som pro­jekt­le­da­re inom Regi­on Värm­land hade jag inne rol­len som hand­läg­ga­re avse­en­de använd­ning­en av orga­ni­sa­tio­nens verk­tyg för han­te­ring av hand­ling­ar och (med)finansiering av inköp av utrust­ning och tjäns­ter både på avrop och direktupphandling.

 

Tie­to | Finan­ci­al Services

Roll: Busi­ness Ana­lyst / Team Lead
Tek­ni­ker: SQL, XML, Acti­ve Directo­ry, Citrix, Win­dows Server
Meto­der: PPS, ITIL, Kanban
Tids­pe­ri­od: 2010–2018

Upp­drags­be­skriv­ning: Med verk­sam­het­s­er­fa­ren­he­ter från tidi­ga­re arbe­te blev jag del i ett team av 3–4 per­so­ner second line och 4–5 kol­le­gor i third line. Till­sam­mans hade vi hand om all inci­denthan­te­ring och städ­ning för­sig­gå­en­de mind­re utveck­lings­ar­be­ten på ett omfat­tan­de bac­kof­fice system för vär­de­pap­pers­han­del och för­valt­ning som används av majo­ri­te­ten av alla ban­ker och nät­mäk­la­re i Nor­den. Arbe­tet ställ­de höga krav på till­gäng­lig­het och säker­het och behöv­de sam­ti­digt möta både kun­dens behov. Även till­syns­myn­dig­he­ter fick en allt vik­ti­ga­re och avgö­ran­de roll i arbe­tet med under­håll och vidareutvecklingen.

Bac­kof­fice appli­ka­tio­nen i sig var gräns­snitt till ett stort data­la­ger med ett tabell­verk på över 1000 tabel­ler med både sta­tiskt och dyna­miskt inne­håll från oli­ka käl­lor och integ­ra­tio­ner. Arki­ve­rings­krav för bank­verk­sam­he­ten, efter­lev­nads- och till­syns­kon­troll och krav från GDPR inne­bar han­te­ring av histo­ris­ka data med oli­ka håll­bar­het sam­ti­digt som inten­si­tet och spår­bar­het av exem­pel­vis dag­li­ga trans­ak­tio­ner­na inte fick påver­ka system­pre­stan­da inom en verk­sam­het där ban­ker och deras kun­der genom­för trans­ak­tio­ner med högt mone­tärt vär­de i real­tid. Till den­na pro­duk­tions­mil­jö hade jag och mina kol­le­gor full till­gång för både fel­sök­ning och rätt­ning av både data och kod­fel. På grund av resurs­brist fick second line tem­po­rär ta över upp­gif­ter från third line vil­ket led­de till ett kom­pe­tenslyft inom and­ra linan. Det är här jag har mina SQL kun­ska­par ifrån.

I rol­len som kun­d­an­sva­rig och inci­dent mana­ger hade jag stort andel i att säker­stäl­la efter­lev­nad av ITIL meto­dik. Under en peri­od hade jag även rol­len som tf. sup­port­chef inne och genom­för­de då byte och migra­tion av ären­de­han­te­rings­sy­stem och know­led­ge base.

Grup­pen och avdel­ning­en med den tätas­te kund­kon­takt var dels inkörsport för kun­der­na för stör­re änd­ring­ar och hade dess­utom ansvar för leve­ran­sen genom nya, åter­kom­man­de rele­a­ser. Här ver­ka­de jag för att grup­pen myc­ket tidi­ga­re blir del av utveck­lings­pro­ces­sen som följ­de Tie­tos egen PPS modell. I tätt sam­ar­be­te med utveck­lings­le­dar­na kun­de vi på så sätt för­bätt­ra kva­li­tén av leve­ran­ser­na och mins­ka behov för akutåt­gär­der efter drift­sätt­ning och överlämningen.

Under min tid som team lead fick grup­pen även ansvar för imple­men­te­ring av de förs­ta Soft­wa­re-as-a-Ser­vice kun­der med all det inne­bar i kon­fi­gu­ra­tion av den fysis­ka hård­va­ran, integ­ra­tio­ner och för­valt­ning av pro­duk­ten och platt­for­men. I och med det fick vi som system­le­ve­ran­tör stör­re ansvar och skyl­dig­he­ter gente­mot myn­dig­he­ter för att säker­stäl­la till­syn och regelefterlevnad.

 

Nord­net Bank

Roll: Inter­na­tio­nell sett­le­ment specialist
Tids­pe­ri­od: 2009–2010

Upp­drags­be­skriv­ning: Inom bac­kof­fice avdel­ning­en som tog hand om regle­ring­en (dvs leve­rans och betal­ning av genom­för­da vär­de­pap­pers­af­fä­rer) var jag ansva­rig för alla före­tags­hän­del­ser som utdel­ning­ar, split, åter­köp och nye­mis­sio­ner på mark­na­der­na i Nord­me­ri­ka och Stor­bri­tan­ni­en för ban­kens kun­der i Skan­di­na­vi­en, Lux­em­burg och Tyskland. Mark­nads­kopp­ling­ar och regel­verk dit är myc­ket mind­re stan­dar­di­se­rat än för de nor­dis­ka mark­na­der vil­ket kräv­de en stor flex­i­bi­li­tet men ock­så nog­grann­het. För att bätt­re kun­na rea­ge­ra på ovän­ta­de hän­del­se och kurs­rö­rel­se som i sin tur inne­bar finan­si­el­la ris­ker för ban­ken och kun­der bygg­de jag en rudi­men­tär mark­nads­ö­ver­vak­ning. Erfa­ren­he­ter från arbe­tet med bac­kof­fice syste­met skul­le mig sen gyn­na när jag byte från Nord­net till system­le­ve­ran­tö­ren Tieto.

Roll: Custo­mer and Tech­ni­cal support
Tids­pe­ri­od: 2008–2009

Upp­drags­be­skriv­ning: I den­na tjänst ansva­ra­de jag för att besva­ra för­fråg­ning­ar från tys­ka och skan­di­na­vis­ka kun­der om all­män­na ämnen samt spe­ci­fi­ka frå­gor om han­del och före­ta­gets han­dels­verk­tyg. Jag ini­ti­e­ra­de och genom­för­de ock­så fle­ra pro­jekt för att för­bätt­ra kundupp­le­vel­sen. Del av job­bet var ock­så att age­ra akti­e­mäk­la­re på den tys­ka och ame­ri­kans­ka börsen.

 

Quest Soft­wa­re

Roll: Insi­de sales
Tids­pe­ri­od: 2006–2007

Upp­drags­be­skriv­ning: Hos Quest job­ba­de jag som inne­säl­ja­re för verk­tyg för data­basö­vervark­ning och appli­ca­tion mana­ge­ment mot före­tagskun­der, först i Tyskland, sena­re på den svens­ka marknaden.

 

UTBILDNING

 • 2022
  Open­Text Cer­ti­fi­ed Busi­ness Ana­lyst — Exstream Com­mu­ni­ca­tions Ser­ver — Certifikat
 • 2020
  Digi­tal Trans­for­ma­tion Fram­ework — Certifikat
 • 2012
  ITIL v3 Founda­tion — Certifikat

 

 

SPRÅK

 • Tys­ka — modersmål
 • Svens­ka — flytande
 • Eng­els­ka — flytande
 • Rys­ka — baskunskaper

INTERNSHIPS

2003–2004
NATO School, Obe­ram­mer­gau, Germany
Rese­arch fel­low: Apart from spe­ci­fic rese­arch requests from the School’s dif­fe­rent depart­ments I was in char­ge of edi­ting and pro­du­cing a num­ber of pub­li­ca­tions. Anot­her major pro­ject has been to establish the founda­tions of the School’s rese­arch library.
1999–2003
Max Planck Insti­tu­te for Eco­no­mics, Jena, Germany
Rese­arch assi­stant: Whi­le study­ing in Jena I was for­tu­na­te being able to work both admi­nist­ra­ti­vely as well as at a num­ber of the staff’s pro­jects on fun­da­men­tal eco­no­mic rese­arch objecti­ves, both doing quan­ti­ta­ti­ve ana­ly­sis as well as iden­ti­fy­ing and acqui­ring data and information.
2002
NATO HQ, Brus­sels, Belgium
Intern: Sup­por­ting the Naval Arma­ments Group in their daily work. Help orga­ni­se high level sum­mit on arma­ments issues. I deve­lo­ped furt­her a system to hand­le dif­fe­rent­ly clas­si­fi­ed docu­men­ta­tion of the group. My work was was even ack­now­led­ge by the than Secre­ta­ry Gene­ral. During the interns­hip did I also rese­arch for what was to become my mas­ter the­sis on beha­vio­ral eco­nomy and deci­sion making.
2001
Ger­man Con­su­la­te Gene­ral, Osa­ka, Japan
Intern: Repor­ting on eco­no­mic and poli­ti­cal deve­lop­ments in Japan to the forei­gn ministry. For examp­le wri­ting reports on indirect sub­si­di­es of dome­stic indu­stri­es and a sur­vey on incre­a­sing power of local gover­nors. Taken part in repre­sen­ta­ti­ve events.
2000
Uni­ted Nations High Com­mis­sio­ner for Refu­ge­es (UNHCR), Kam­pa­la, Uganda
Par­ti­ci­pant in Camp Sada­ko pro­gram; Kam­pa­la and Mba­ra­ra, Ugan­da I sup­por­ted UNHCR field offi­cers in their daily pro­ce­du­ral and moni­to­ring duti­es in three refu­gee camps whi­le living in the local refu­gee sett­le­ment. Recei­ved trai­ning and atten­ded semi­nars in all are­as of UNHCR’s work. Befo­re that I had been inter with the Ger­man UNHCR office for a couple of month, wor­king pre­do­mi­nal­ty on issues with Bosni­an refugees.