Schysst
digitalisering

Webb & e‑handel
Digi­tal omställning
Pro­jekt­led­ning
Ser­vice desk & ITIL

Hei­ko Bub­holz är en ambi­tiös och erfa­ren pro­jekt­le­da­re med över 15 års erfa­ren­het inom IT-bran­schen. Han har arbe­tat i pri­va­ta samt offent­li­ga mil­jö­er och har stor vana av en vari­a­tion av digi­ta­li­se­rings­pro­jekt. Han har ver­kat i oli­ka utveck­lings­mil­jö­er sedan 2007 med tyng­den på för­änd­rings­pro­jekt. Han har stor kun­skap av lös­ning­ar inom affärs­ut­veck­ling och för­sälj­ning, bland annat inom bank och vär­de­pap­pers­bran­schen, e‑handel och digi­tal transformation.

Mai­la eller ring 0730 526 507.
hej@digicoach.se
Bli upp­ringd.
Boka en tid

Blogg

Här delar jag med mig om någ­ra tips om hur man byg­ger fram­gångs­rikt webb­si­dor och webb­s­hop­par, arbets­me­to­der och annat för att kom­ma fram­åt i digitaliseringen.

Tjäns­ter

E‑handel
Vi hjäl­per dig att kom­ma igång och vida­re­ut­veck­la din webbutik.
Sökordsop­ti­me­ring
Vi hjäl­per dig att ana­ly­se­ra och opti­me­ra din hem­si­das posi­tion hos Goog­le, dri­va tra­fik från soci­a­la medi­er och hjäl­per att kun­der hit­ta dig på and­ra sätt.
Vir­tu­el­la turer
Utnytt­jar möj­lig­he­ter­na och till­gäng­lig­het i 3d/360 tekniken.
Boll­plank
Vi kan vara din boll­plank för dig och din verk­sam­het. Hör av dig när du har en fråga.
Kund­tjänst & Ser­vice desk
Vi hjäl­per dig att imple­men­te­ra och opti­me­ra dina ser­vice desk ruti­ner och verk­tyg. Been the­re — done that.
Event
Vi ser till att tek­ni­ken på dina digi­ta­la eve­ne­mang fun­ge­rar. Smärtfritt.
Digi­tal transformation
Vi hjäl­per dig att bemäst­ra omställ­ning av din verk­sam­het till en digi­tal verklighet.
Byg­ga eller reno­ve­ra webbsida
Vi byg­ger en ny webb­si­da för din verk­sam­het med all funk­tio­na­li­tet du behö­ver. Till en fastpris.
Soci­a­la medier
Vi hjäl­per dig att job­ba effek­tivt med poten­ti­a­len i soci­a­la medier.
Mobi­li­tets­spe­ci­a­list
Vi hjäl­per dig att bemäst­ra omställ­ning­en inom håll­ba­ra trans­por­ter och mikromobilitet.
Över­sätt­ning­ar tyska-svenska
Utnytt­ja poten­ti­al som finns i när­he­ten till den tys­ka mark­na­den. Låt oss ta hand om över­sätt­ning­ar från eller till tyska.

Pri­ser & Offert

Tim­pris
Jäm­fö­rel­se­pris: 800 kr/tim
Utveck­ling, fel­sök­nings­ar­be­te, effek­ti­ve­ring kring Word­Press, digi­ta­li­se­rings­frå­gor, tillägg­s­tjäns­ter. 30 minu­ter fri råd­giv­ning ingår.
10-kort
Jäm­fö­rel­se­pris: 750 kr/tim
Köp ett antal tim­mar och använ­der dom när du är i behov. Ing­en annan bind­ning till löpan­de avtal. 30 minu­ter fri råd­giv­ning ingår.
Offert
Jäm­fö­rel­se­pris: 750 kr/tim
Har du ett stör­re pro­jekt och vill en esti­mat hör av dig till mig. Vi går ige­nom upp­gif­ter, beräk­nad tid, för­vän­tat resul­tat och överlämning/förvaltning.

Port­fo­lio

Värm­land 360°
Digi­tal­by­rå Team360°: pro­duk­tion av vir­tu­el­la rundturer
Inte­gre­rat platt­form för delat mobilitet
Sam­hälls­nyt­tig & informativ
Pro­dukt­kon­fi­gu­ra­tor & paketering
Värm­land by bike
Bul­ten Bike

Tidi­ga­re Upp­drag

2023
Digi­ta­li­se­rings­coach
Läns­sty­rel­sen Värmland
2022
IT kon­sult
Swed­wi­se, Karlstad
2021
För­valt­nings­le­da­re & projektledare
Soleil, Karl­stad
2018–2020
Pro­cess­le­da­re digitalisering
Regi­on Värm­land, Karl­stad & Värmland
2016-
Med­grun­da­re, CTO
Bul­ten Bike eko­no­misk för­e­ning #last­cy­kel­spe­ci­a­list
2011–2018
Sup­port & Appli­ca­tion mana­ge­ment lead
Tie­to | Finan­ci­al ser­vices, Stock­holm & Karlstad
2007–2010
Custo­mer ser­vice & backoffice
Nord­net Bank, Stockholm