Med anled­ning till en mäs­sa var upp­dra­get att ta fram en webb­si­da som enkel kun­de ge kun­der­na infor­ma­tion om oli­ka pro­dukt­kon­fi­gu­ra­tio­ner. Utma­ning­en var att antal val­ba­ra kom­po­nen­ter var inte liten som i sin tur resul­te­ra­de i ett mate­ma­tiskt stort antal möj­lig­he­ter för att byg­ga ihop pro­duk­ten. Erfa­ren­he­ter med kun­der­na visa­de dock att det dels påver­ka­de köp­be­slut nega­tiv att behö­va sät­ta sig in och kom­bi­ne­ra dom oli­ka detal­jer. Och dels var det del­vis inte nöd­vän­dig att pre­sen­te­ra alla kom­bi­na­tio­ner alltid.

I stäl­let skul­le kun­dens situ­a­tion och behov leda till ett rele­vant, begrän­sat urval av cyklar. Resul­tat blev en respon­siv pro­dukt­kon­fi­gu­ra­ti­orsom som tar fram rele­van­ta pro­duk­ter och pake­te­ring­ar så att man möter kun­den där hen är.