Port­fo­lio

01 / 07

Bul­ten Bike

Digi­tal trans­for­ma­tion Mobi­li­tets­spe­ci­a­list Portfolio
Webb­si­da & e‑handel Som med­grun­da­re av Bul­ten Bike fick jag chans att byg­ga upp och utveck­la före­ta­gets digi­ta­la plattform…
View Full Project
02 / 07

Värm­land by bike

Digi­tal trans­for­ma­tion Mobi­li­tets­spe­ci­a­list Portfolio
Värm­land by bike är en platt­form där vi för­sö­ker föra sam­man aktö­rer inom besöksnä­ring och cykel­bran­schen. Kär­nan i syste­met är…
View Full Project
03 / 07

Pro­dukt­kon­fi­gu­ra­tor & paketering

Digi­tal trans­for­ma­tion Mobi­li­tets­spe­ci­a­list Portfolio
Med anled­ning till en mäs­sa var upp­dra­get att ta fram en webb­si­da som enkel kun­de ge kun­der­na infor­ma­tion om oli­ka produktkonfi…
View Full Project
04 / 07

Sam­hälls­nyt­tig & informativ

Digi­tal trans­for­ma­tion Portfolio
Röda Kor­set i Karl­stad är en för­e­ning på fram­kan­ten. Som så många orga­ni­sa­tio­ner behö­ver med­lem­mar, vän­ner, volon­tä­rer och andr…
View Full Project
05 / 07

Inte­gre­rat platt­form för delat mobilitet

Digi­tal trans­for­ma­tion Mobi­li­tets­spe­ci­a­list Portfolio
I ramen för ett pilot­pro­jekt för delat mobi­li­tet mel­lan kom­mu­nal­tra­fik och en flot­ta av låne­cyklar fanns det behov att sät­ta de…
View Full Project
06 / 07

Digi­tal­by­rå Team360°: pro­duk­tion av vir­tu­el­la rundturer

Digi­tal trans­for­ma­tion Portfolio
Tek­ni­ken gör det möj­ligt att ska­pa helt nya upp­le­vel­ser för kun­der och besö­ka­re innan man möts på plats. Låt dina fram­ti­da gäst…
View Full Project
07 / 07

Värm­land 360°

Port­fo­lio Råd­giv­ning Tjäns­ter Utbild­ning Webbutveckling
Värm­land 360° är ett pro­jekt för öka till­gäng­lig­he­ten samt mark­nads­fö­ra besöks­mål i Värm­land med hjälp av vir­tu­el­la rundturer. …
View Full Project