Webb­si­da & e‑handel

Som med­grun­da­re av Bul­ten Bike fick jag chans att byg­ga upp och utveck­la före­ta­gets digi­ta­la platt­form. Som en före­tag med en nischad utbud av pre­mi­um­cyklar för­vän­tar sig kun­der att hit­ta all infor­ma­tion på ett stäl­le. Med en bransch som är präg­lad av många tra­di­tio­nel­la aktö­rer tog Bul­ten Bike chan­sen att adres­se­ra den efter­frå­gan som finns på mark­na­den efter håll­ba­ra och använ­dar­vän­li­ga cykel­trans­port­lös­ning­ar. Med hjälp av en WordPress/Woocommerce platt­form hit­tar pri­vat kun­der, före­tag och orga­ni­sa­tio­ner till Bul­ten Bike och dess produkter.

Pro­dukt­gui­de

Med hjälp av kund­feed­back har det byggds ett antal funk­tio­ner i platt­for­men som ska hjäl­pa att på ett peda­go­giskt sätt kun­na för­med­la dom tek­nisk ibland rela­tiv kom­plexa pro­duk­ter. Exem­pel­vis för­med­lar Sol­gui­den pro­duk­tens egen­ska­per på en blick och hjäl­per gui­de poten­ti­el­la kun­der och intres­sen­ter utan att des­sa behö­ver läg­ga tid på tele­fon­sam­tal, email eller chat.

Des­sa funk­tio­ner finns så klart med. Allt för att bringa kun­den när­ma­re Bul­ten Bike. Och allt med mål att ha en sådan bra kundupp­le­vel­se som möjligt.

Struk­tur & SEO

Över 200 huvud­pro­duk­ter i många vari­a­tio­ner och egen­ska­per utgör en utma­ning när det gäl­ler att struk­tu­re­ra infor­ma­tion så att des­sa är lätt till­gäng­li­ga för kunder.

Men använ­da­ren i fokus navi­ge­rar kun­den med den till­tänk­ta använd­ning av pro­duk­ter­na genom sidan. Den tek­nis­ka infor­ma­tio­nen finns men tillå­tas inta mind­re utrym­me vid förs­ta kontakten.

Resul­tat åter­speg­lar sig även i pla­ce­ring­ar bland sökre­sul­ta­ten av sidan.