Tek­ni­ken gör det möj­ligt att ska­pa helt nya upp­le­vel­ser för kun­der och besö­ka­re innan man möts på plats. Låt dina fram­ti­da gäs­ter besö­ka smult­ron­stäl­let, låt kun­der upp­le­va pro­duk­ter eller för­enk­la för dina nya med­ar­be­ta­re genom att till­gäng­lig­gö­ra mil­jö­er­na i dator eller mobil. Det­ta är tan­ken bakom digi­tal­by­rå Team360.se som ska öpp­na möj­lig­he­ter som 3d/360 tek­ni­ken erbju­der till före­tag och orga­ni­sa­tio­ner i Värm­land — and beyond.