I ramen för ett pilot­pro­jekt för delat mobi­li­tet mel­lan kom­mu­nal­tra­fik och en flot­ta av låne­cyklar fanns det behov att sät­ta det tek­nis­ka system, app, gräns­snitt för för­valt­ning och under­håll. Som kom­plett­le­ve­ran­tör av syste­met hade vi möj­lig­het att för­se kun­den med hård­va­ran i form av cyklar och smar­ta lås, men även att sät­ta upp syste­met, ska­pa rekom­men­da­tio­ner för ruti­ner att arbe­te med syste­met, under­håll och även möj­lig­he­ter att utveck­la sats­ning­en framöver.

Det ska inte hel­ler vara svårt att star­ta upp lik­na­de system med sam­ma för­ut­sätt­ning­ar eller annan krav­pro­fil. Säkert är att en nöd­vän­dig omställ­ning gör att fler upp­lägg med smart och delat mobi­li­tet kom­mer fin­nas fram­ö­ver. Där­för vill vi till­gäng­lig­gö­ra tjäns­ten till fle­ra aktörer.

För att enkla­re kun­na för­med­la kraf­ten och poten­ti­a­len så har vi ska­pat en sepa­rat sajt som pre­sen­te­rar mer bak­grunds­in­for­ma­tion och ger inblick till kun­der­na vad dom kan åstadkomma.