Värm­land by bike är en platt­form där vi för­sö­ker föra sam­man aktö­rer inom besöksnä­ring och cykel­bran­schen. Kär­nan i syste­met är en delat uthyr­nings­platt­form som tillå­ter att oli­ka aktö­rer kan erbju­da sina egna cyklar på sina egna vill­kor till besö­kar­na i och från Värm­land. På så sätt får kun­der ett stör­re utbud och en hög­re ser­vice­ni­vå utan att behö­va söka själv bland det digi­talt inte all­tid till­gäng­li­ga aktö­rer inom branschen.

Platt­for­men använ­der sig av poten­ti­a­len som finns i geo-tjäns­ter för att hit­ta till del­ta­gan­de före­tag men även att navi­ge­ra på Värm­lands ena­stå­en­de infra­struk­tur av cykel­le­der. Till des­sa kopp­las pake­ter­bju­dan­de och and­ra sam­ar­be­ten så att besö­kar­na får en hel­hets­upp­le­vel­se av Värm­länds­ka gästvänlighet.

Platt­for­men är byggd på Word­Press och Woocom­mer­ce i grun­den och har ett antal integ­ra­tio­ner för gör nyt­ta av geo-loca­tion och geo-tjäns­ter. Pro­jek­tet finan­se­ra­des av regi­o­na­la utveck­lings­fon­den genom Lea­der Närheten.