Röda Kor­set i Karl­stad är en för­e­ning på fram­kan­ten. Som så många orga­ni­sa­tio­ner behö­ver med­lem­mar, vän­ner, volon­tä­rer och and­ra aktö­rer infor­me­ras på vad som hän­der i loka­ler­na och utan­för. Utma­ning­en är att göra det på ett både till­gäng­lig och enkel sätt då majo­ri­te­ten av alla akti­vi­te­ter byg­ger på fri­vil­ligt enga­ge­mang. Sam­ti­digt har för­e­ning­en en stor­lek som krä­ver en pro­fes­sio­nell han­te­ring av infor­ma­tion som även ska vara robust nog att kun­na för­val­tas lång­sik­tig och med enk­la medel. Integ­ra­tion med and­ra digi­ta­la kana­ler och huvud­or­ga­ni­sa­tio­nens arbe­te är ett måste.