Webb­plat­sa­na­ly­ser kan ge vär­de­ful­la insik­ter om en webb­platss pre­stan­da och hjäl­pa till att infor­me­ra besluts­fat­tan­de för dess utveck­ling och till­växt. Goog­le Ana­ly­tics är ett popu­lärt verk­tyg för att spå­ra och ana­ly­se­ra webb­plats­tra­fik, och det finns någ­ra bäs­ta meto­der att föl­ja för att få ut så myc­ket som möj­ligt av det här verktyget.

Först är det vik­tigt att se till att Goog­le Ana­ly­tics spår­nings­kod är kor­rekt instal­le­rad på var­je sida på webb­plat­sen. Det­ta säker­stäl­ler att alla sid­vis­ning­ar och inter­ak­tio­ner regi­stre­ras kor­rekt och kan analyseras.

Där­ef­ter är det en bra idé att sät­ta upp mål i Goog­le Ana­ly­tics för att spå­ra spe­ci­fi­ka åtgär­der som är vik­ti­ga för webb­plat­sen, som for­mu­lä­rin­läm­ning­ar eller pro­dukt­köp. Det­ta gör att webb­plat­sä­ga­ren kan se hur bra webb­plat­sen pre­ste­rar när det gäl­ler att upp­nå des­sa mål och göra änd­ring­ar för att för­bätt­ra omvandlingsfrekvensen.

En av de vik­ti­gas­te saker­na som kan läras av web­ba­na­lys är besö­kar­nas bete­en­de på webb­plat­sen. Goog­le Ana­ly­tics ger detal­je­rad infor­ma­tion om hur besö­kar­na inte­ra­ge­rar med webb­plat­sen, inklu­si­ve vil­ka sidor de besö­ker, hur lång tid de spen­de­rar på var­je sida och var de kom ifrån innan de kom till webb­plat­sen. Den­na infor­ma­tion kan använ­das för att iden­ti­fi­e­ra områ­den på webb­plat­sen som fun­ge­rar bra och de som kan behö­va förbättras.

Det finns fle­ra mät­vär­den i Goog­le Ana­ly­tics som är sär­skilt använd­ba­ra för att för­stå pre­stan­dan på en webb­plats. De tre mest intres­san­ta mät­vär­de­na är förmodligen:

  • Ses­sio­ner: Det­ta mått visar det tota­la anta­let besök på webb­plat­sen, inklu­si­ve både nya och åter­kom­man­de besö­ka­re. Det­ta är ett bra över­gri­pan­de mått på tra­fi­ken till webb­plat­sen och kan använ­das för att spå­ra till­växt över tid.
  • Avvis­nings­fre­kvens: Det­ta mät­vär­de visar pro­cen­tan­de­len besö­ka­re som läm­nar webb­plat­sen efter att bara ha tit­tat på en sida. En hög avvis­nings­fre­kvens kan indi­ke­ra att webb­plat­sen inte ger till­räck­ligt myc­ket vär­de för besö­kar­na eller att det finns pro­blem med användarupplevelsen.
  • Sidor per ses­sion: Det­ta mät­vär­de visar det genom­snitt­li­ga anta­let sidor som besö­ka­re tit­tar på under ett enda besök på webb­plat­sen. Ett högt antal sidor per ses­sion kan indi­ke­ra att besö­kar­na är enga­ge­ra­de i webb­plat­sen och tyc­ker att inne­hål­let är värdefullt.

Genom att ana­ly­se­ra des­sa mät­vär­den och and­ra i Goog­le Ana­ly­tics kan webb­plat­sä­ga­re få vär­de­ful­la insik­ter om deras webb­plats pre­stan­da och fat­ta väl­grun­da­de beslut om hur de ska för­bätt­ra den. Till exem­pel, om avvis­nings­fre­kven­sen är hög kan webb­plat­sä­ga­ren behö­va arbe­ta med att för­bätt­ra använ­darupp­le­vel­sen eller till­han­da­hål­la mer över­ty­gan­de inne­håll. Om mät­vär­det för sidor per ses­sion är lågt kan webb­plat­sä­ga­ren behö­va arbe­ta med att göra webb­plat­sen mer navi­ger­bar och lättanvänd.

Sam­man­ta­get kan webb­plat­sa­na­lys vara ett vär­de­fullt verk­tyg för att för­stå pre­stan­dan för en webb­plats och fat­ta väl­grun­da­de beslut om dess utveck­ling och till­växt. Genom att spå­ra rätt mät­vär­den och göra änd­ring­ar base­rat på insik­ter­na kan webb­plat­sä­ga­re för­bätt­ra använ­darupp­le­vel­sen och dri­va mer tra­fik och enga­ge­mang till sin webbplats.