I en värld där digi­tal när­va­ro blir allt vik­ti­ga­re, har QR-koder bli­vit ett oum­bär­ligt verk­tyg för att snabbt dela webb­län­kar, kon­tak­tin­for­ma­tion, eve­ne­mangs­in­for­ma­tion, och myc­ket mer. Viss­te du att du kan ska­pa egna QR-koder direkt i Goog­le She­ets med hjälp av en enkel for­mel? I det här blog­gin­läg­get går vi ige­nom hur du gör det­ta steg för steg.

Vad är en QR-kod?

QR-kod (Quick Respon­se Code) är en två­di­men­sio­nell streck­kod som kan lag­ra infor­ma­tion som tex­ter eller URL:er. När en använ­da­re skan­nar koden med en smartp­ho­ne, omdi­ri­ge­ras de direkt till den infor­ma­tion eller webb­si­da som koden innehåller.

För­be­re­del­ser

Innan du bör­jar, se till att du har ett Goog­le-kon­to och till­gång till Goog­le She­ets. Ska­pa ett nytt kal­kyl­blad för att bör­ja ska­pa dina QR-koder.

Steg-för-Steg Gui­de

Steg 1: För­be­red din data

I den förs­ta kolum­nen (A) i ditt kal­kyl­blad, skriv in den infor­ma­tion eller URL som du vill omvand­la till en QR-kod. Det kan vara en web­ba­dress, en text, ett tele­fon­num­mer, etc.

Steg 2: Använd formeln

Klic­ka på cel­len där du vill att din QR-kod ska visas. Om du har din URL eller text i cell A1, navi­ge­ra till cell B1 och skriv in föl­jan­de formel:

=image("https://chart.googleapis.com/chart?chs=300x300&cht=qr&chl="&ENCODEURL(A1))

Steg 3: Anpas­sa din QR-kod

For­meln ovan ska­par en QR-kod med stan­dard­stor­le­ken 300x300 pix­lar. Om du vill anpas­sa stor­le­ken på din QR-kod kan du änd­ra vär­de­na i chs= till öns­kad stor­lek, till exem­pel chs=500x500 för en stör­re bild.

Steg 4: Repe­te­ra för fler QR-koder

För att ska­pa fler QR-koder, upp­re­pa pro­ces­sen för var­je ny rad med data. Om du har en annan URL eller text i cell A2, använd sam­ma for­mel i cell B2, och så vidare.

Använd­nings­om­rå­den

Med det­ta enk­la trick kan du ska­pa QR-koder för:

  • Affärs­kort
  • Eve­ne­mangsin­bjud­ning­ar
  • WiFi-lösenord för ditt café eller kontor
  • Län­kar till din webb­plats eller portfolio
  • Mark­nads­fö­rings­ma­te­ri­al

Slut­sats

Att ska­pa QR-koder i Goog­le She­ets är inte bara enkelt utan ock­så extremt använd­bart för en mängd oli­ka ända­mål. Oav­sett om du är en små­fö­re­ta­ga­re som vill mark­nads­fö­ra dina tjäns­ter, en lära­re som delar resur­ser med stu­den­ter, eller bara någon som vill göra infor­ma­tions­till­gång mer till­gäng­lig och inter­ak­tiv, erbju­der det­ta trick en snabb och effek­tiv lösning.

Pro­va själv och upp­täck hur enkelt och kraft­fullt det kan vara att ska­pa QR-koder med Goog­le Sheets!