Guy Raz, känd för sin för­må­ga att djup­dy­ka i hjär­tat av inno­va­tion och ent­re­pre­nör­skap genom sin hyl­la­de podcast, har omvand­lat den­na kär­lek till ord i sin bok “How I Built This”. Boken är en kom­pen­di­um av inspi­ra­tion, insik­ter och ovär­der­li­ga råd från någ­ra av de mest fram­gångs­ri­ka ent­re­pre­nö­rer­na i modern tid.

Raz har inte bara lyc­kats över­fö­ra den fasci­ne­ran­de käns­lan av hans audi­o­be­rät­tel­ser till text, utan han har även lagt till nytt mate­ri­al som ger en dju­pa­re för­stå­el­se för vad som dri­ver des­sa ska­pa­re av för­änd­ring. Var­je kapi­tel är utfor­mat kring en ent­re­pre­nörs­re­sa, kom­plett med upp- och ned­gång­ar, tvi­vel, tri­um­fer och insik­ter som fram­kal­lar både efter­tan­ke och aktion.

Det är inte bara berät­tel­ser­na om väl­kän­da före­tag som Airb­nb, Lin­ke­dIn, och Instagram som fång­ar läsa­ren, utan även de mer okän­da ent­re­pre­nö­rer­nas stra­pat­ser som ger en käns­la av genu­i­ni­tet och till­gäng­lig­het. Raz har en för­må­ga att lyf­ta fram det mänsk­li­ga i var­je histo­ria, vil­ket gör dem rela­ter­ba­ra och inspi­re­ran­de. Han visar att fram­gång ofta är ett resul­tat av ihär­dig­het, tro på en idé och vil­jan att stå ut med miss­lyc­kan­den och motgångar.

Bokens struk­tur föl­jer en klar lin­je som gör det enkelt för läsa­ren att föl­ja med och dra lär­do­mar från var­je unik resa. Dess­utom inklu­de­rar Raz reflek­te­ran­de frå­gor och övning­ar i slu­tet av var­je kapi­tel, vil­ket upp­munt­rar läsa­ren att appli­ce­ra lär­do­mar­na på sitt eget liv och arbe­te. Det­ta inter­ak­ti­va ele­ment är en av bokens styr­kor, då det omvand­lar pas­siv läs­ning till aktiv reflektion.

Guy Raz skri­ver med en jour­na­lis­tisk skär­pa, men det är hans empa­tis­ka röst och för­må­ga att fånga essen­sen av mänsk­lig strä­van som lyser star­kast genom sidor­na. Boken är inte bara en hyll­ning till ent­re­pre­nör­skap; den är en gui­de­bok för den som söker att för­stå vad som krävs för att omvand­la en vision till verklighet.

Det är vik­tigt att note­ra att boken kanske inte erbju­der detal­je­ra­de steg-för-steg-instruk­tio­ner för att star­ta ett före­tag. Istäl­let pre­sen­te­rar den en mosa­ik av erfa­ren­he­ter som till­sam­mans illu­stre­rar de många vägar till fram­gång och de uni­ver­sel­la prin­ci­per­na som kan hjäl­pa någon att navi­ge­ra i affärsvärlden.

Sam­man­fatt­nings­vis är “How I Built This” en mäs­ter­verk av sto­ry­tel­ling som är lika delar upp­ly­san­de som den är moti­ve­ran­de. För bli­van­de ent­re­pre­nö­rer, affärs­stu­den­ter, eller bara de som söker inspi­ra­tion för att ta näs­ta steg i sina liv, är Guy Razs bok en ovär­der­lig resurs och en påmin­nel­se om att stor­he­ten ofta bör­jar med en enkel idé, modet att föl­ja den, och tåla­mo­det att se den växa.

Betyg: 5 av 5 – En måste­läs­ning för dröm­ma­re och doers.