När du byg­ger en webb­plats är det vik­tigt att ta hän­syn till navi­ge­rings­struk­tu­ren och menyn för att ska­pa en söm­lös och använ­dar­vän­lig upp­le­vel­se för besö­kar­na. I en web­s­hop spe­lar navi­ge­rings­struk­tu­ren och menyn en avgö­ran­de roll för att hjäl­pa kun­der att hit­ta och köpa de pro­duk­ter de letar efter.

En vik­tig aspekt av navi­ge­rings­struk­tu­ren och menyn är använd­ning­en av en mega­me­ny. En mega­me­ny är en stor, expan­der­bar meny som låter använ­da­re enkelt kom­ma åt under­ka­te­go­ri­er och under­si­dor på webb­plat­sen. Den­na typ av meny används ofta på e‑handelswebbplatser för att hjäl­pa kun­der att navi­ge­ra genom de oli­ka pro­dukt­ka­te­go­ri­er­na och underkategorierna.

Dock behö­ver inte alla webb­plat­ser en mega­me­ny. I vis­sa fall kan en enkel rull­gardinsme­ny eller hori­son­tell meny vara mer effek­tiv och mind­re rörig. Det är vik­tigt att ta hän­syn till den över­gri­pan­de desig­nen och lay­ou­ten av webb­plat­sen, såväl som anta­let och kom­plex­i­te­ten hos pro­dukt­ka­te­go­ri­er­na, när du bestäm­mer dig för om du ska använ­da en mega­me­ny eller inte.

Till exem­pel kan en webb­plats med ett stort antal pro­dukt­ka­te­go­ri­er och under­ka­te­go­ri­er, som ett onli­ne­va­ru­hus, dra nyt­ta av en mega­me­ny för att hjäl­pa kun­der­na att enkelt hit­ta de pro­duk­ter de letar efter. Å and­ra sidan behö­ver en liten, spe­ci­a­li­se­rad web­s­hop med bara ett fåtal pro­dukt­ka­te­go­ri­er kanske inte en mega­me­ny utan kan istäl­let använ­da en enkel rull­gardinsme­ny eller hori­son­tell meny.

I Word­Press finns det fle­ra alter­na­tiv för att ska­pa en mega­me­ny. Ett alter­na­tiv är att använ­da en plu­gin som Uber­Me­nu, som låter använ­da­re enkelt ska­pa och anpas­sa en mega­me­ny för sin webb­plats. Ett annat alter­na­tiv är att använ­da ett Word­Press-tema som inklu­de­rar inbyggt stöd för mega­me­ny­er, som Astra-temat.

Oav­sett vil­ken typ av meny som används är det vik­tigt att se till att navi­ge­rings­struk­tu­ren och menyn är väl­or­ga­ni­se­rad och använ­dar­vän­lig. Det­ta kan upp­nås genom att använ­da tyd­li­ga och kon­ci­sa eti­ket­ter för meny­al­ter­na­tiv, orga­ni­se­ra objekt i logis­ka kate­go­ri­er och ge enkel åtkomst till sök­ning och and­ra vik­ti­ga sidor som kund­vagn och kassa.

Sam­man­fatt­nings­vis är navi­ge­rings­struk­tu­ren och menyn avgö­ran­de delar av en webb­s­hops webb­plats, och använd­ning­en av en mega­me­ny kan hjäl­pa kun­der­na att enkelt hit­ta och köpa de pro­duk­ter de letar efter. När du bestäm­mer dig för om du ska använ­da en mega­me­ny är det vik­tigt att ta hän­syn till den över­gri­pan­de desig­nen och lay­ou­ten på webb­plat­sen, såväl som anta­let och kom­plex­i­te­ten hos pro­dukt­ka­te­go­ri­er­na. Genom att använ­da en väl­or­ga­ni­se­rad och använ­dar­vän­lig meny kan web­s­hopä­ga­re för­bätt­ra kundupp­le­vel­sen och öka försäljningen.