Video har bli­vit en allt popu­lä­ra­re medi­e­form för före­tag att använ­da på sina webb­plat­ser, sär­skilt inom e‑handeln. Även om det finns för­stås för­de­lar med att använ­da video i en web­s­hop, finns det ock­så poten­ti­al för nack­de­lar som före­tag behö­ver över­vä­ga innan de inklu­de­rar den­na medi­e­form i sin online-närvaro.

En av de störs­ta för­de­lar­na med att använ­da video i en web­s­hop är att det ger före­ta­gen möj­lig­het att visa upp sina pro­duk­ter på ett mer enga­ge­ran­de och inter­ak­tivt sätt. Genom att till­han­da­hål­la kun­der med en video som visar pro­duk­ten i bruk kan före­ta­gen hjäl­pa kun­der­na att bätt­re för­stå hur pro­duk­ten fun­ge­rar och vad den kan göra för dem. Det­ta kan vara sär­skilt använd­bart för pro­duk­ter som kan vara svå­ra att för­stå eller visu­a­li­se­ra bara genom att tit­ta på en sta­tisk bild.

Dess­utom kan video ock­så vara ett bra sätt att byg­ga för­tro­en­de och tro­vär­dig­het hos kun­der. Genom att till­han­da­hål­la kun­der med en video som för­kla­rar pro­duk­tens funk­tio­ner och för­de­lar kan före­ta­gen hjäl­pa kun­der­na att kän­na sig mer säk­ra på sitt köp­be­slut. Det­ta kan vara sär­skilt vik­tigt för pro­duk­ter som kan vara dyra­re eller kom­plexa, eftersom kun­der­na kan behö­va mer infor­ma­tion innan de bestäm­mer sig för att göra ett köp.

Men det finns ock­så poten­ti­al för nack­de­lar med att använ­da video i en web­s­hop. En av de störs­ta utma­ning­ar­na är att vide­or kan ta upp myc­ket band­bredd, vil­ket kan sak­ta ner sid­ladd­nings­ti­den för en webb­plats. Det­ta kan vara fru­stre­ran­de för kun­der och kan till och med få vis­sa att över­ge sin kund­vagn innan de gör ett köp. Dess­utom kanske inte alla kun­der har band­bred­den eller tek­ni­ken för att stöd­ja vide­oupp­spel­ning, vil­ket kan begrän­sa räck­vid­den för ett före­tags videoinnehåll.

En annan poten­ti­ell nack­del med att använ­da video i en webb­s­hop är att det kan vara dyrt och tidskrä­van­de att ska­pa vide­oin­ne­håll av hög kva­li­tet. Före­tag mås­te inve­ste­ra i utrust­ning och resur­ser för att ska­pa och redi­ge­ra vide­on, vil­ket kan vara en bety­dan­de kost­nad. Dess­utom kan ska­pa och under­hål­la ett vide­o­bib­li­o­tek ock­så vara en utma­ning, eftersom före­tag mås­te se till att vide­oin­ne­hål­let är upp­da­te­rat och rele­vant för sina kunder.

Sam­man­ta­get, även om det verk­li­gen finns för­de­lar med att använ­da video i en webb­s­hop, mås­te före­tag nog­grant över­vä­ga de poten­ti­el­la nack­de­lar­na innan de inför­li­var det­ta medium i sin onli­ne­när­va­ro. Det är vik­tigt att väga för­de­lar­na mot kost­na­der­na och att avgö­ra om video är rätt pass­form för ett visst före­tag och dess produkter.

Det finns en mängd oli­ka verk­tyg till­gäng­li­ga för att spe­la in och redi­ge­ra video som är rela­tivt bil­li­ga och lät­ta att använ­da. Någ­ra popu­lä­ra alter­na­tiv inkluderar:

  • Skär­m­in­spel­nings­pro­gram, som Cam­ta­sia, som låter använ­da­re spe­la in sin skärm och ljud och sedan redi­ge­ra det resul­te­ran­de mate­ri­a­let. Det­ta kan vara använd­bart för att ska­pa hand­led­ning­ar eller produktdemonstrationer.
  • Vide­o­re­di­ge­rings­pro­gram, som Ado­be Pre­mi­e­re Ele­ments eller iMo­vie, som tillå­ter använ­da­re att redi­ge­ra och för­bätt­ra sina vide­or genom att trim­ma, klip­pa och läg­ga till effek­ter och över­gång­ar. Des­sa verk­tyg har van­ligt­vis använ­dar­vän­li­ga gräns­snitt och erbju­der en rad funk­tio­ner som hjäl­per använ­da­re att ska­pa pro­fes­sio­nel­la videor.
  • Vide­o­re­di­ge­rings­verk­tyg onli­ne, som WeVi­deo eller Ani­mo­to, som tillå­ter använ­da­re att redi­ge­ra och dela sina vide­or onli­ne utan att behö­va lad­da ner och instal­le­ra någon pro­gram­va­ra. Des­sa verk­tyg erbju­der van­ligt­vis en rad mal­lar och för­de­sig­na­de effek­ter, vil­ket gör det enkelt för använ­da­re att ska­pa enga­ge­ran­de vide­or snabbt och enkelt.

Sam­man­ta­get finns det ett antal verk­tyg till­gäng­li­ga som kan hjäl­pa använ­da­re att enkelt spe­la in och redi­ge­ra video, oav­sett deras bud­get eller tek­nis­ka exper­tis. Genom att väl­ja rätt verk­tyg och inve­ste­ra i nöd­vän­dig utrust­ning kan före­tag ska­pa hög­kva­li­ta­tivt vide­oin­ne­håll som kan hjäl­pa dem att enga­ge­ra sig och få kon­takt med sina kunder.

 

När du spe­lar in en video för en pro­dukt i en webb­s­hop finns det någ­ra vik­ti­ga saker att tän­ka på för att se till att vide­on blir effek­tiv och enga­ge­ran­de. Någ­ra vik­ti­ga steg att ta inkluderar:

  • Pla­ne­ra vide­on nog­grant. Innan du star­tar inspel­nings­pro­ces­sen är det vik­tigt att ha en klar upp­fatt­ning om vad vide­on kom­mer att täc­ka och hur den kom­mer att struk­tu­re­ras. Det­ta kan inne­bä­ra att ska­pa ett manus eller sto­ry­board, samt beslu­ta om vinklar, ljus­sätt­ning och and­ra visu­el­la ele­ment som kom­mer att användas.
  • Använd utrust­ning av hög kva­li­tet. För att ska­pa en video som ser pro­fes­sio­nellt ut är det vik­tigt att använ­da utrust­ning av god kva­li­tet, inklu­si­ve en kame­ra, mik­ro­fon och belys­ning. Det­ta kom­mer att hjäl­pa till att se till att vide­on är tyd­lig, skarp och väl upp­lyst, vil­ket kan göra stor skill­nad i den över­gri­pan­de kva­li­te­ten på slutprodukten.
  • Var upp­märk­sam på detal­jer­na. När du spe­lar in vide­on är det vik­tigt att vara upp­märk­sam på de små saker­na, som bak­grun­den, lju­set och lju­det. Des­sa detal­jer kan alla ha en stor inver­kan på den slut­li­ga vide­on, så det är vik­tigt att du tar dig tid att få dem rätt.
  • Över­väg att använ­da tala­de kom­men­ta­rer och bak­grunds­mu­sik. Bero­en­de på typ av pro­dukt och mål­grupp kan det vara använd­bart att inklu­de­ra tala­de kom­men­ta­rer eller bak­grunds­mu­sik i vide­on. Det­ta kan bidra till att läg­ga till sam­man­hang och intres­se till vide­on och kan göra den mer enga­ge­ran­de och min­nesvärd för tittarna.

Sam­man­ta­get krä­ver att ska­pa en hög­kva­li­ta­tiv video för en pro­dukt i en web­s­hop nog­grann pla­ne­ring, upp­märk­sam­het på detal­jer och använd­ning av utrust­ning av god kva­li­tet. Genom att ta sig tid att över­vä­ga vinklar, belys­ning och and­ra visu­el­la ele­ment kan före­tag ska­pa vide­or som är enga­ge­ran­de, infor­ma­ti­va och effek­ti­va när det gäl­ler att visa upp sina pro­duk­ter för poten­ti­el­la kunder.