Geo­lo­ka­li­se­ring är en funk­tion som gör det möj­ligt för webb­plat­ser att bestäm­ma en använ­da­res fysis­ka plats. Den­na infor­ma­tion kan använ­das för att till­han­da­hål­la per­son­ligt inne­håll, för­bätt­ra använ­darupp­le­vel­sen och för­bätt­ra säker­he­ten. Word­Press, det popu­lä­ra inne­hålls­han­te­rings­sy­ste­met (CMS), erbju­der fle­ra plu­gins och verk­tyg som gör att du kan använ­da Geo­loca­tion på din webbplats.

En av de mest popu­lä­ra Word­Press-plu­gins för Geo­loca­tion är GeoIP Detec­tion. Den­na plu­gin använ­der MaxMind GeoIP-data­ba­sen för att bestäm­ma plat­sen för en använ­da­re base­rat på deras IP-adress. Insticks­pro­gram­met till­han­da­hål­ler kort­ko­der och funk­tio­ner som gör att du kan visa anpas­sat inne­håll base­rat på använ­da­rens plats. Du kan till exem­pel använ­da plu­gin-pro­gram­met för att omdi­ri­ge­ra använ­da­re till oli­ka ver­sio­ner av din webb­plats base­rat på deras land eller region.

Ett annat plu­gin som erbju­der Geo­loca­tions­funk­tio­na­li­tet är Word­Press Geo­loca­tion. Den­na plu­gin använ­der HTML5 Geo­loca­tion API för att fast­stäl­la använ­da­rens plats. Insticks­pro­gram­met till­han­da­hål­ler en widget som kan använ­das för att visa en kar­ta på din webb­plats som visar använ­da­rens plats. Du kan ock­så använ­da plu­gin för att visa inlägg och annat inne­håll base­rat på använ­da­rens plats.

För pro­jek­tet Värm­land by bike har vi använt oss av plu­gin Geo My WP. Med hjälp av den­na får pro­duk­ter (hyr­cyklar) en plats och kan på det­ta sätt han­te­ras med hjälp av dom van­li­ga flöj­den i Woocom­mer­ce, fast använ­da­ren har en fysisk posi­tion i rela­tion till var pro­duk­ter finns. Det­ta kan byg­gas på att visa sökre­sul­tat i en viss radie/avstånd från använ­da­rens position.

Geo­loca­tion kan ock­så använ­das för att för­bätt­ra säker­he­ten på din Word­Press-webb­plats. Du kan till exem­pel använ­da Word­Press Secu­ri­ty-plu­gin för att bloc­ke­ra åtkomst till din webb­plats från spe­ci­fi­ka län­der eller regi­o­ner. Det­ta kan vara använd­bart om du mär­ker att myc­ket skräp­post eller skad­lig tra­fik kom­mer från en viss plats.

 

Sam­man­fatt­nings­vis kan Geo­loca­tion vara en använd­bar funk­tion för Word­Press-webb­plat­ser. Oav­sett om du vill till­han­da­hål­la per­son­ligt inne­håll, för­bätt­ra använ­darupp­le­vel­sen eller för­bätt­ra säker­he­ten, finns det fle­ra plu­gins och verk­tyg till­gäng­li­ga som kan hjäl­pa dig att använ­da Geo­loca­tion på din WordPress-webbplats.