En web­by­rå arbe­tar van­ligt­vis med en kund för att ska­pa en web­s­hop genom att först dis­ku­te­ra kun­dens behov och mål för webb­s­hop­pen. Det­ta kan inne­fat­ta att dis­ku­te­ra vil­ken typ av pro­duk­ter eller tjäns­ter som kom­mer att säl­jas, mål­grup­pen för webb­s­hop­pen och even­tu­el­la spe­ci­fi­ka egen­ska­per eller funk­tio­na­li­tet som kun­den vill inkludera.

När kun­dens behov har iden­ti­fi­e­rats kom­mer web­by­rån van­ligt­vis att ska­pa ett för­slag eller plan för web­s­ho­pen, som beskri­ver ste­gen och tids­lin­jen för utveck­ling. Det­ta för­slag kan inne­hål­la design och lay­out av webb­s­hop­pen, integ­ra­tion av betal­nings­sy­stem och frak­tal­ter­na­tiv samt even­tu­el­la ytter­li­ga­re funk­tio­ner eller funk­tio­na­li­tet som kom­mer att inkluderas.

När för­sla­get har god­känts av kun­den kom­mer web­by­rån att påbör­ja pro­ces­sen med att sät­ta upp webb­s­hop­pen. Det kan hand­la om att ska­pa nöd­vän­di­ga webb­si­dor och gra­fik, inte­gre­ra betal­nings- och frakt­sy­stem och tes­ta webb­s­ho­pen för att säker­stäl­la att den fun­ge­rar korrekt.

Under hela pro­ces­sen kom­mer kun­den att vara med och fat­ta beslut och ge feed­back till web­by­rån. Det kan inklu­de­ra att god­kän­na design, till­han­da­hål­la inne­håll till webb­s­hop­pen och att tes­ta webb­s­ho­pen för att säker­stäl­la att den upp­fyl­ler deras behov.

Sam­man­ta­get inne­bär pro­ces­sen att eta­ble­ra en web­s­hop med en web­by­rå typiskt sett ett nära sam­ar­be­te och kom­mu­ni­ka­tion mel­lan kun­den och web­by­rån för att säker­stäl­la att slut­pro­duk­ten möter kun­dens behov och mål.

Det vad jag vill för­sö­ka säga med den­na inlägg är att dom fles­ta web­by­rå­er har bra pro­ces­ser för att leve­re­ra det som är kom­mit över­ens och beta­lat. Men som bestäl­la­re får man inte ge sig hän illu­sio­nen att man kan sit­ta lugnt och vän­ta på leve­rans av en sida som till 100% mot­sva­rar ens egna för­vänt­ning­ar. I van­li­ga fall är det långt där­i­från. Det hand­lar helt enkelt om kom­mu­ni­ka­tion. För att få det man har betalt för (eller till och med lite mer) behö­ver man vara en aktiv part under utveck­lings­pro­ces­sen. Det är anled­ning­en jag skrev en läng­re utlägg­ning om meto­der som web­by­rå­er i van­li­ga fall använ­der — som i sin tur tillå­ter att kun­den och bestäl­la­ren är med i loo­pen hela resan och att resul­tat blir som beställt — eller över­träf­far förväntningar.