Respon­si­va webb­si­dor i all ära. Men ibland behövs det någ­ra sär­skil­da åtgär­den så att bud­ska­pet även med långa ord och utan ful sär­skriv­ning kom­mer fram.

Själv har jag haft det­ta pro­blem med ter­men ”Mobi­li­tets­spe­ci­a­list” som blir för långt på en mobil­skärm. Tek­nisk är avstav­ning inte helt enkelt att lösa. Men i Word­Press finns en plu­gin som tar hand om det för dig. Med wp-Typo­grap­hy kan du stäl­la in i vil­ken språk webb­lä­sa­ren på egen hand ska avsta­va bara rubri­ker eller även i bröd­tex­ten. Du har även möj­lig­het att defi­ni­e­ra undantag

Resul­ta­tet kan se ut som här