Betald tra­fik och gene­riskt sök­vän­ligt inne­håll är två oli­ka sätt att loc­ka besö­ka­re till en webb­plats. Betald tra­fik avser bru­ket att köpa annons­ut­rym­me på and­ra webb­plat­ser eller platt­for­mar för att dri­va tra­fik till din egen webb­plats. Det­ta kan vara ett effek­tivt sätt att snabbt få ett stort antal besö­ka­re, men det kan vara dyrt, bero­en­de på platt­form och vil­ken typ av annon­ser du köper.

Å and­ra sidan hän­vi­sar gene­riskt sök­vän­ligt inne­håll till meto­den att ska­pa och pub­li­ce­ra hög­kva­li­ta­tivt inne­håll på din webb­plats som är utfor­mat för att ran­kas bra på sök­mo­to­rer­nas resul­tats­i­dor. Det­ta inne­håll är ofta opti­me­rat för spe­ci­fi­ka sökord och fra­ser, och det är utfor­mat för att ge vär­de till läsar­na för att loc­ka orga­nisk tra­fik till din webb­plats. Det­ta till­vä­ga­gångs­sätt kan vara mer kost­nads­ef­fek­tivt än betald tra­fik, men det kan ta läng­re tid att se resul­tat, eftersom det tar tid för ditt inne­håll att upp­täc­kas och indexe­ras av sökmotorer.

När det gäl­ler kon­ver­te­rings­fre­kvens kan både betald tra­fik och gene­riskt sök­vän­ligt inne­håll vara effek­ti­va, men de spe­ci­fi­ka resul­ta­ten kom­mer att bero på ett antal fak­to­rer, inklu­si­ve kva­li­te­ten på ditt inne­håll och rele­van­sen av dina annon­ser för din mål­grupp. Gene­rellt sett kan väl­rik­tad betald tra­fik ha en hög­re kon­ver­te­rings­fre­kvens, eftersom det gör att du kan nå en spe­ci­fik mål­grupp som redan är intres­se­rad av din pro­dukt eller tjänst. Men gene­riskt sök­vän­ligt inne­håll av hög kva­li­tet kan ock­så vara effek­tivt, eftersom det kan loc­ka en mer enga­ge­rad och rele­vant publik som är intres­se­rad av ditt inne­håll och som är mer benäg­na att konvertera.

 

Det är möj­ligt för en webb­s­hop att för­hind­ra betald tra­fik, men det skul­le krä­va bety­dan­de insat­ser och skul­le san­no­likt få nega­ti­va kon­se­kven­ser för buti­kens tra­fik och för­sälj­ning. Betald tra­fik avser bru­ket att köpa annons­ut­rym­me på and­ra webb­plat­ser eller platt­for­mar för att dri­va tra­fik till din egen webb­plats. Det­ta kan vara ett effek­tivt sätt att snabbt loc­ka ett stort antal besö­ka­re, men det kan bli dyrt, bero­en­de på platt­form och vil­ken typ av annon­ser du köper.

Om en webb­s­hop skul­le för­hind­ra betald tra­fik mås­te den aktivt und­vi­ka att köpa någon annons­plats på and­ra webb­plat­ser eller platt­for­mar. Det­ta skul­le inne­bä­ra att du inte använ­der någ­ra betal­da sök- eller vis­nings­an­non­ser, samt att du inte beta­lar för spons­ra­de inlägg eller and­ra for­mer av mark­nads­fört inne­håll. Utan betald tra­fik skul­le web­s­ho­pen behö­va för­li­ta sig på and­ra meto­der för att loc­ka besö­ka­re, såsom orga­nisk sök­tra­fik, soci­a­la medi­er, refe­renstra­fik eller and­ra for­mer av obe­tald trafik.

Även om det är möj­ligt att loc­ka besö­ka­re till en webb­s­hop utan att använ­da betald tra­fik, är det san­no­likt myc­ket svå­ra­re och mer tidskrä­van­de. Betald tra­fik kan vara ett effek­tivt sätt att snabbt nå ut till en stor publik och dri­va för­sälj­ning, och utan det kan en webb­s­hop käm­pa för att kon­kur­re­ra med and­ra buti­ker som använ­der betald reklam. Dess­utom skul­le för­hind­ran­de av betald tra­fik begrän­sa webb­s­hop­pens möj­lig­het att rik­ta sig mot spe­ci­fi­ka mål­grup­per eller sökord, vil­ket skul­le kun­na påver­ka dess för­må­ga att nå rätt kun­der och gene­re­ra för­sälj­ning negativt.