Per­son­li­gen är jag ing­en stor vän av att ha tele­fon­sam­tal. Oftast är jag men­talt någon annan­stans eller fysisk på vift och för långt bort från datorn för att kun­na all infor­ma­tion som efter­frå­gas till­gäng­lig. Själv­klart är tele­fon även i vår digi­ta­la värld en vik­tig kanal för många kun­der att ta kontakt.

Gäng­et bakom Bul­ten Bike erbju­der där­för kun­der­na att ringa (via en väx­el) eller boka sam­tal. Det visa­de sig att även kun­der­na före­dra att sche­maläg­ga sina sam­tal. En upp­skatt­ning är att 2/3 av alla sam­tal sker just genom en bok­ning – även om kun­der­na kan ringa direkt också.

En tek­nisk lös­ning som inte bara möj­lig­gör tids­bok­ning utan kom­mer med mer funk­tio­na­li­tet är Calend­ly. Tjäns­ten i sin grund­form är gra­tis. Den är inte bero­en­de av någon sär­skild webb­platt­form. För att inte­gre­ra den djupt i exem­pel­vis Word­Press krävs någ­ra rader kod.

­­

För­u­tom en kalen­der där kunden/intressenten kan väl­ja sin tids­block kan du redan i skär­men som möter använ­da­ren ge mer infor­ma­tion, hän­vi­sa till län­kar, sidor, FAQ eller liknaden.

Du kan sam­la in hur myc­ket som helst infor­ma­tion men bör begrän­sa sig till namn och tele­fon­num­mer. Även tex­tru­tan där kun­den kan skic­ka med sina tan­kar och frå­gor inför sam­ta­let är vär­de­fullt. Den används fli­tig och ger dig möj­lig­het att vara för­be­redd när du pra­tar med kunden.

Under huven har du ett antal möj­lig­he­ter att anpas­sa utse­en­de och just ovan nämn­da infor­ma­tions­ru­tor. Exem­pel­vis kan du juste­ra den pre­li­mi­nä­ra läng­den på sam­tal så att du har till­räck­ligt med tid mel­lan sam­ta­len. Man har även möj­lig­het att låta kun­den boka sam­tal bara under vis­sa (öppen)tider samt paus/marginal mel­lan bokningar.

Du kan begrän­sa tiden som kun­den senast behö­ver boka så att du har till­räck­ligt mar­gi­nal att kun­na se noti­fi­e­ring­en om att det har kom­mit en ny bok­ning. Själ­va med­de­lan­de om en ny tele­fon­tid kom­mer med all inma­tat infor­ma­tion till din mailbox.

Ännu en vär­de­full funk­tion av Calend­ly är att du kan kopp­la och syn­kro­ni­se­ra med din egen kalen­der. På det­ta sätt läg­ger sig tids­bok­ning­ar i din kalen­der. Men har du redan en kalen­der­bok­ning så und­vi­ker Calend­ly att kun­der kan boka tele­fon­tid under sam­ma period.

För att bäd­da in Calend­ly på din hem­si­da kan du bara län­ka till sidan som extern kalen­der. Det skul­le jag dock inte rekom­men­de­ra då ris­ken finns att kun­den inte hit­tar till­ba­ka till din sida. Istäl­let bör man bäd­da in i en sida (inli­ne) eller som pop-up eller modal där rutan öpp­nar sig och läg­ger sig med en liten ani­ma­tion över den sida som besö­ka­ren är på. Det är att före­dra då man inte behö­ver flyt­ta kun­den runt på sidan. Det är den sista biten här som behö­ver lite HTML kuns­d­kap för att kun­na använ­da den kodsnudd man få. Men ing­et kom­pli­ce­rat utö­ver det.

Calend­ly har många fler funk­tio­ner både i den gra­tis och betal­da ver­sio­nen som kan använ­das myc­ket bre­da­re om beho­vet finns.