Har du ett stör­re antal pro­duk­ter i WordPress/Woocommerce kan det vara så att kun­der­na inte hit­ta pre­cis det man är ut efter. Navi­ga­tio­nen och sök­funk­tion som går att byg­ga med hjälp av pro­duk­te­ti­ket­ter och pro­dukt­ka­te­go­ri­er erbju­der bara två dimen­sio­ner att hjäl­pa kun­den att hit­ta rätt produkt.

Bul­ten Bike stod fram­för sam­ma utma­ning när antal pro­duk­ter och mär­ken väx­te. Man fick fler sam­tal där kun­der­na bad om råd­giv­ning – sam­ti­digt som frå­gor­na var oftast sam­ma. Även i sta­tisti­ken på sidan gick det att avlä­sa att vis­sa kun­der tap­pa­de tåla­mo­det i sin sökan­de av rätt produkt.

Frå­gor­na som kun­der ställ­de visa­de upp ett visst möns­ter. Lös­ning­en var att byg­ga ett inter­ak­tivt pro­dukt­fil­ter som leta­de fram rätt pro­duk­ter i Woocom­mer­ce bero­en­de på vil­ka frå­gor efter egen­ska­per kun­der­na sva­ra­de på.

I stäl­let för att byg­ga en sta­tisk navi­ga­tion genom alla tänk­ba­ra vari­an­ter så kan man med hjälp av den kost­nads­fria tillägg WOOF – Pro­ducts Fil­ter for WooCom­mer­ce (WOOF här fram­ö­ver) ska­pa ett inter­ak­tivt fil­ter som gui­dar kun­der­na till rätt urval av produkter.

Men med pro­dukt­ka­te­go­ri­er och pro­duk­te­ti­ket­ter har man fort­fa­ran­de två dimen­sio­ner att söka pro­duk­ter­na på. I Bul­ten Bikes fall var det fler aspek­ter som kun­der­na vil­le veta och ta hän­syn till. Här kan man vis­ser­li­gen arbe­ta med dom inbygg­da pro­dukt­va­ri­a­tio­ner. Bak­si­dan av det är att vid exten­siv använd­ning av vari­a­tio­ner så ökar även antal pro­dukt­va­ri­an­ter – vil­ket i läng­den blir ohåll­bart ur ett under­hålls­per­spek­tiv. Dess­utom är pro­dukt­va­ri­an­ter inte all­tid rele­van­ta sök­kri­te­ri­er när kun­der­na är ut efter den rät­ta pro­duk­ten som löser deras pro­blem. I ett sådant fall spe­lar en pro­dukt­va­ri­ant som färg eller stor­lek mind­re roll.

För att kom­ma åt hela poten­ti­al som finns i WOOF med sina inter­ak­ti­va ele­ment behö­ver man där­för utö­ka infor­ma­tion kring pro­duk­ter­na på ett sätt som talar till kun­den. Och som är enkelt att underhålla.

Det­ta sker i kom­bi­na­tion med ännu en kost­nads­fri plu­gin Custom Post Type UI. Custom Post types eller anpas­sa­de inlägg­sty­per är ett rela­tivt avan­ce­rat sätt att utö­ka funk­tio­na­li­te­ten i Word­Press. Många, som har behov av det, gör det genom kod­ning. Det­ta tillägg hjäl­per med att för­enk­la pro­ces­sen med att läg­ga till extra infor­ma­tion (I Word­Press-språk tax­o­no­mi) till exem­pel­vis pro­duk­ter i Woocom­mer­ce. Det är näm­li­gen så att pro­dukt­ka­te­go­ri­er och ‑eti­ket­ter är redan sådan tax­o­no­mi. Vad vi vill åstad­kom­ma är i grun­den ing­et annat än att ha fler rutor mot­sva­ran­de kate­go­ri­er hos våra pro­duk­ter. Det gör det sen möj­ligt att byg­ga en sök­funk­tion som fil­tre­rar pro­duk­ten inte bara över sin kate­go­ri och pris utan även såda­na extra egen­ska­per som vi har lagt till.

Enkla­re att för­kla­ra på ett exem­pel från Bul­ten Bike. En frå­ga alla kun­der har är ”pas­sar det­ta cykel till mig”. Det gör det inte all­tid. Alla cyklar pas­sar till någon. Men det fal­ler bort vis­sa cyklar från urva­let om en per­son har mind­re kropps­längd. Ock­så vik­tig ur ett kund­per­spek­tiv är för­va­ring­en. Hos alla cyklar kan man få mått och vikt. Men Bul­ten Bike val­de att ”över­sät­ta” det till kun­dens per­spek­tiv. Vis­sa cyklar går helt enkelt inte att bära upp fem trap­por eller pas­sar in i en (vad man kan anta är en genomsnitts-)hiss. Och pre­cis såda­na egen­ska­per läg­ger man till i en logisk grup­pe­ring till alla pro­duk­ter. (Även här ett argu­ment att inte göra det via pro­dukt­va­ri­a­tio­ner är att des­sa änd­ring­ar kan göras i bulk och via snabbeditorn).

För att kom­ma dit vi ska använ­der vi oss av Custom Post type UI och läg­ger till des­sa extra rutor (tänk kate­go­ri) till just våra produkter.

Om du vill ha en ord­ning mel­lan dina ter­mer ska des­sa vara i hie­rar­kis ord­ning och gär­na visas i gräns­snit­tet – dvs i pro­dukt­ta­bel­len i Woocom­mer­ce backend.

Behö­ver du kun­na sor­te­ra över fler egen­ska­per – ska­pa fler tax­o­no­mi kopp­la­de till pro­dukt. Som med pro­dukt­ka­te­go­ri­er ska­par du sen eller krys­sa i befint­li­ga ter­mer in den ”rutan” du har ska­pat. Tit­ta in i en pro­dukt så ser du nya tax­o­no­mi­fäl­tet. Du kan redan nu använ­da det för att navi­ge­ra genom produkterna.

Så länge du har Custom Post type UI akti­ve­rat behö­ver du inte göra något mer. Koden för den extra tax­o­no­mi lig­ger i tilläg­gets kon­fi­gu­ra­tion. Du kan även ta den och flyt­ta över i din funk­tions­fil, dock ing­en måste.

 

Utgå­en­de från des­sa nya tax­o­no­mi kan du nu med hjälp av WOOF byg­ga ett inter­ak­tivt pro­dukt­fil­ter eller sök­funk­tion i fler steg som tar din kund i han­den och ta med hen ner i trat­ten till fär­re men mer pas­san­de urval av pro­duk­ter. Det kan se ut som här när man använ­der tilläg­gets stan­dard widget:

Under huven kan du sty­ra vil­ka tax­o­no­mi som ska ingå i sök­ning­en. Sök­ning­en kan även exklu­de­ra vis­sa ter­mer eller exem­pel­vis stan­dard pro­dukt­ka­te­go­ri­er helt (exem­pel­vis om det inte till­för någon­ting i söken och/eller om du använ­der kategorier/etiketter för annan navigering.

Vill du i stäl­let för ett inter­ak­tivt fil­ter hell­re ha ett for­mu­lär som går fram steg efter steg så kan du även det lösa med WOOF och en shortco­de som kan pla­ce­ras var som helst på sidan. Även via kort­kom­man­do kan du sty­ra bete­en­de på for­mu­lä­ret. Exemp­let nedan använ­der sig bara på tre tax­o­no­mi (ut av fler som finns kopp­la­de till produkterna).

Kort­kom­man­do som lig­ger bakom den, inklu­si­ve vis­ning av resul­ta­tet på sam­ma sida ser ut som den här:

[woof_step autosubmit=1 filter_type=1 next_btn_txt="Nästa" prev_btn_txt="Tillbaka" by_step="anvandning,_teknik,elcykel,cyklist" ] 
[woof_products is_ajax=1 display_on_search=1 taxonomies=product_cat:57 columns=3 display_on_search=1]

Med hjälp av den­na utö­ka­de funk­tio­na­li­tet ger du kun­der­na möj­lig­het att själv navi­ge­ra genom ett stort antal pro­duk­ter. Gör du det och defi­ni­e­rar sök­kri­te­ri­er uti­från kun­dens per­spek­tiv är san­no­lik­he­ten stör­re att kun­den hit­tar pre­cis det hen är ut efter och får en myc­ket mer posi­tiv kun­d­re­sa och kundupplevelse.