Om du i den webb­s­hop har många oli­ka pro­duk­ter så är en rekom­men­da­tion att orga­ni­se­ra des­sa med hjälp av pro­dukt­ka­te­go­ri­er. Så kan man navi­ge­ra genom sina pro­duk­ter på enkelt sätt.

Men ibland vill man inte ha alla pro­duk­ter syn­li­ga med en gång när besö­ka­ren lan­dar i sho­pen. Vis­ser­li­gen kan du man använ­da sor­te­ring­en, exem­pel­vis efter pris.

När Bul­ten­Bi­ke satt upp sin webb­s­hop var utma­ning­en att det finns pro­duk­ter för säker­het som lås och cykel­hjäl­mar. Men huvud­pro­dukt är cyklar. Besö­kar­na ska i förs­ta hand tit­ta på cyklar. Säker­hets­pro­duk­ter kan använ­das för cross-sel­ling eller fin­nas i en egen, sepa­rat lis­ta. Lös­ning­en för det är att man göm­mer vis­sa pro­dukt­ka­te­go­ri­er från att visas i huvud­lis­ta i webb­s­ho­pen. Besö­kar­na kom­mer fort­fa­ran­de åt dom göm­da pro­duk­ter med hjälp av en tyd­lig navigeringen.

Tek­nisk går det till så att man imple­men­te­ra en liten bit kod som utö­kar funk­tio­nen av produktkatalogen.

Koden, som ska in i Word­Press funk­tions­fil, finns på Goog­le, eller här

add_action( 'pre_get_posts', 'uw_remove_product_cats_shop_page' );
function uw_remove_product_cats_shop_page( $query ) {
	if ( is_shop() && $query->is_main_query() ) {
		$query->set( 'tax_query', array(
			array(
				'taxonomy' => 'product_cat',
				'field' => 'ID',
				'terms' => array( 161,63,123 ),
				'operator' => 'NOT IN'
			)
		) );
	}
 };

Det som man behö­ver anpas­sa efter din egen sida inne­håll är raden

'terms' => array( 161,63,123),

Siff­ror­na mot­sva­rar den id för pro­dukt­ka­te­go­ri­er som ska göm­mas. Man tar reda på det genom att leta edi­te­ra kate­go­ri­er. I webb­lä­sa­rens adress­fält ser man en id som denna:

Resul­tat blir så här. Des­sa pro­duk­ter syns inte i huvud­lis­tan i web­bu­ti­ken men går att nå genom län­ken för pro­dukt­ka­te­go­ri­er. Och så fun­ge­rar såklart hela logi­ken när kun­den handlar.