Som webb­de­sig­ner eller e‑handelsföretagare är ett av de vik­ti­gas­te ele­men­ten att beak­ta vid ska­pan­det av en fram­gångs­rik webb­s­hop valet av bil­der och deras kom­po­si­tion på sidan. Det visu­el­la utse­en­det på en webb­s­hop kan ha en stor inver­kan på en poten­ti­al kunds beslut att köpa en pro­dukt, så det är vik­tigt att noga väl­ja och arran­ge­ra bil­der­na på sidan.

Först och främst bör bil­der­na du väl­jer nog­grant repre­sen­te­ra de pro­duk­ter du säl­jer. Hög­kva­li­ta­ti­va, kla­ra och detal­je­ra­de bil­der är avgö­ran­de för att ge kun­der­na en bra upp­fatt­ning om vad de köper. Utö­ver pro­dukt­fo­ton kan du ock­så vill inklu­de­ra livsstils­bil­der som visar pro­duk­ten används i verk­li­ga mil­jö­er. Des­sa typer av bil­der kan hjäl­pa kun­der­na att visu­a­li­se­ra sig själ­va när de använ­der pro­duk­ten, vil­ket kan öka deras öns­kan att göra ett köp.

När det gäl­ler kom­po­si­tio­nen av bil­der på sidan är det vik­tigt att beak­ta både den este­tis­ka till­ta­lan­de och funk­tio­na­li­te­ten av lay­ou­ten. En ren och orga­ni­se­rad lay­out kan göra webb­s­hop­pen mer visu­ellt till­ta­lan­de och enkla­re att navi­ge­ra. Det är ock­så vik­tigt att beak­ta stor­le­ken och pla­ce­ring­en av bil­der på sidan. Sto­ra, slå­en­de bil­der kan dra kun­dens upp­märk­sam­het, medan mind­re bil­der kan använ­das för att till­han­da­hål­la ytter­li­ga­re produktdetaljer.

I tillägg till kom­po­si­tio­nen av enskil­da bil­der är den över­gri­pan­de kom­po­si­tio­nen av web­s­hop­si­dan ock­så vik­tig. Använd­ning­en av white­spa­ce, eller nega­tiv utrym­me, kan hjäl­pa till att ska­pa en ren och opre­ten­tiös look, medan använd­ning­en av färg och and­ra desig­ne­le­ment kan läg­ga till visu­ell intres­se och attraktion.

Sam­man­fatt­nings­vis kan valet av bil­der och deras kom­po­si­tion på en web­s­hop­si­da ha en avgö­ran­de roll för före­ta­gets fram­gång. Genom att noga väl­ja och arran­ge­ra bil­der kan du ska­pa en webb­s­hop som är visu­ellt till­ta­lan­de, enkel att navi­ge­ra och hjäl­per till att öka san­no­lik­he­ten för att göra en försäljning.

Exem­pel på änd­rat form­språk för sam­ma pro­dukt mel­lan år 2020 och 2022.

Det finns fle­ra sätt att imple­men­te­ra bil­der som visar hög­re jäm­ställd­het i en webb­s­hop eller annat visu­ellt inne­håll. Här är någ­ra förslag:

  1. Und­vik köns­ste­re­o­ty­per i bil­der. Det här inne­bär att inte använ­da foton som före­stäl­ler män och kvin­nor i tra­di­tio­nel­la köns­rol­ler, såsom män som för­sör­ja­re och kvin­nor som hem­ma. Istäl­let välj bil­der som visar både män och kvin­nor i en mängd oli­ka rol­ler och aktiviteter.
  2. Använd bil­der som visar en balan­se­rad repre­sen­ta­tion av män och kvin­nor. Det här inne­bär att se till att båda könen repre­sen­te­ras lika i de bil­der du använ­der. Det­ta kan upp­nås genom att väl­ja bil­der som visar män och kvin­nor i lik­nan­de antal, eller genom att använ­da bil­der som visar kvin­nor i posi­tio­ner med makt eller auktoritet.
  3. Var med­ve­ten om kropps­språk och poser som används i bil­der­na. Und­vik att använ­da bil­der som visar kvin­nor i under­giv­na eller pas­si­va poser, eller som visar män i domi­ne­ran­de eller aggres­si­va poser. Istäl­let välj bil­der som visar både män och kvin­nor i själv­säk­ra, asser­ti­va poser.
  4. Över­väg sam­man­hang­et där bil­der­na kom­mer att använ­das. Om webb­s­hop­pen eller det visu­el­la inne­hål­let är inrik­tat på en spe­ci­fik pro­dukt eller tjänst, se till att bil­der­na som används visar män och kvin­nor som använ­der eller dra nyt­ta av pro­duk­ten eller tjäns­ten lika.
  5. Använd inklu­de­ran­de språk när du beskri­ver bil­der­na. Und­vik att använ­da språk som för­stär­ker köns­ste­re­o­ty­per eller för­do­mar, och i stäl­let använd språk som är inklu­de­ran­de och respekt­fullt mot alla könen.

Genom att föl­ja des­sa för­slag kan webb­s­hop-äga­re och desig­ners ska­pa visu­ellt inne­håll som visar hög­re jäm­ställd­het och hjäl­per till att främ­ja en mer inklu­de­ran­de och mång­fal­dig online-gemenskap.

 

Regi­on Värm­land har gjort en hel del mate­ri­al om schysst kom­mu­ni­ka­tion. Tit­ta in här: http://schyst.se/