Besö­kar­na på din webb­si­da upp­skat­tar färskt inne­håll på din sida. Det visar att verk­sam­he­ten är i gång och enga­ge­ra besö­kar­na att stan­na läng­re kvar på sidan. Från per­spek­ti­vet av sök­mo­to­rop­ti­me­ring är det ock­så en mås­te att regel­bun­den pre­sen­te­ra nytt inne­håll. Men det kan vara svårt att ska­pa den själv. Kanske räc­ker tid och kre­a­ti­ve­ten inte för att hål­la i gång ett sådant nyhets­flö­de ock­så. Eller paral­lellt till vad du ändå gör på soci­a­la medier.

Ett sätt att inklu­de­ra exter­na käl­lor är att använ­da sig av din egen eller dina part­ner och leve­ran­tö­rer flö­de i soci­a­la medi­er­na. Med hjälp av en kost­nads­fri Word­Press plu­gin Flow-Flow lite kan du sam­la des­sa inlägg i trå­dar som du sen kan läg­ga ut på bra stäl­len på din hemsida.

Det­ta tillägg kol­lar helt enkelt upp regel­bun­den (hur regel­bun­den kan du stäl­la in – men en gång om dagen bru­kar räc­ka) och impor­te­ra inne­hål­let för att sen pre­sen­te­ra det i kort i ett eget flö­de på din sida.

Hur kor­ten ser ut kan du stäl­la in. I exemp­let ovan har Bul­ten Bike vald att pre­sen­te­ra sto­ra och mind­re nyhe­ter från sina leve­ran­tö­rer och part­ner. Flö­det är helt auto­ma­ti­se­rat. Jäm­fört med att om besö­ka­ren till hem­si­dan själv har gil­lat respek­ti­ve till­ver­ka­rens sida så får man här en kom­pri­me­rad bild som inte hel­ler för­svin­ner för snabbt i bru­set och flödet.

På ett lik­na­de sätt kan du göra om du i stäl­let vill visa flöj­de från dina egna soci­a­la medi­er som exem­pel­vis nyhets­sek­tion på hemsidan.