Det ver­kar som Arti­fi­ci­al intel­li­gence och machi­ne lear­ning har kom­mit så långt att det nu på ett enkelt och använ­dar­vän­ligt sätt kan hjäl­pa till med kre­a­ti­va inslag. Jag har tes­tat Mid­jour­ney AI som ska­par bil­der uti­från en beskriv­ning i text man matar in.

Arti­fi­ci­el­la bil­der ska­pa­de av Mid­jour­ney med begrep­pen: “vin­tage Art nou­veau col­lage pat­tern

Mid­jour­ney AI är en spän­nan­de ny tek­nik som används för att ska­pa pro­dukt­bil­der. Med Mid­jour­ney AI kan före­tag snabbt och enkelt ska­pa hög­kva­li­ta­ti­va pro­dukt­bil­der som är rea­lis­tis­ka och visu­ellt tilltalande.

En av de störs­ta för­de­lar­na med att använ­da Mid­jour­ney AI för att ska­pa pro­dukt­bil­der är att det ger före­tag möj­lig­het att spa­ra tid och resur­ser. Tra­di­tio­nell pro­dukt­fo­to­gra­fe­ring kan vara tidskrä­van­de och dyrt och krä­ver spe­ci­a­li­se­rad utrust­ning, belys­ning och en pro­fes­sio­nell foto­graf. Med Mid­jour­ney AI kan före­tag ska­pa pro­fes­sio­nel­la pro­dukt­bil­der på en bråk­del av tiden och till en bråk­del av kostnaden.

En annan för­del med att använ­da Mid­jour­ney AI för pro­dukt­bil­der är att det ger före­tag möj­lig­het att ska­pa bil­der som är myc­ket exak­ta och detal­je­ra­de. Mid­jour­ney AI använ­der avan­ce­ra­de algo­rit­mer för att gene­re­ra bil­der som base­ras på verk­lig­hets­da­ta, vil­ket säker­stäl­ler att bil­der­na ser så nära verk­lig­he­ten som möj­ligt ut. Det­ta inne­bär att kun­der kan se exakt hur pro­duk­ten ser ut, vil­ket kan hjäl­pa dem att fat­ta mer välin­for­me­ra­de köpbeslut.

Sam­man­fatt­nings­vis är använd­ning­en av Mid­jour­ney AI för att ska­pa pro­dukt­bil­der en spel­chang­er för före­tag inom e‑handeln. Det ger dem möj­lig­het att spa­ra tid och resur­ser sam­ti­digt som hög­kva­li­ta­ti­va, exak­ta bil­der av deras pro­duk­ter ska­pas. Det­ta kan hjäl­pa till att för­bätt­ra kundupp­le­vel­sen och öka för­sälj­ning­en, vil­ket gör det till ett vär­de­fullt verk­tyg för alla e‑handelsföretag.

För att använ­da Mid­jour­ney AI för att ska­pa pro­dukt­bil­der behö­ver före­tag först sam­la in data om sina pro­duk­ter. Det­ta kan inne­fat­ta detal­je­rad infor­ma­tion om pro­duk­tens stor­lek, form, färg och and­ra fysis­ka egen­ska­per. Den­na data matas sedan in i Mid­jour­ney AI-syste­met, som använ­der avan­ce­ra­de algo­rit­mer för att gene­re­ra en rea­lis­tisk bild av produkten.

Efter att bil­den har gene­re­rats kan den ytter­li­ga­re anpas­sas och redi­ge­ras för att möta före­ta­gets spe­ci­fi­ka behov. Det­ta kan inklu­de­ra att läg­ga till varu­mär­kes­de­tal­jer, som logo­ty­per och pro­duk­te­ti­ket­ter, eller att göra juste­ring­ar av belys­ning och bak­grund. Den fär­di­ga pro­dukt­bil­den kan sedan använ­das på före­ta­gets webb­plats, soci­a­la medi­er eller and­ra marknadsföringsmaterial.

Det är vik­tigt att note­ra att exakt­he­ten och kva­li­te­ten på pro­dukt­bil­der­na som gene­re­ras av Mid­jour­ney AI kom­mer att vara bero­en­de av kva­li­te­ten och mäng­den av data som matas in i syste­met. Ju mer detal­je­rad och exakt data är, desto mer rea­lis­tis­ka och visu­ellt till­ta­lan­de blir de resul­te­ran­de bil­der­na. Det­ta inne­bär att det är vik­tigt för före­tag att inve­ste­ra i hög­kva­li­ta­ti­va datain­sam­lings- och han­te­rings­sy­stem för att säker­stäl­la de bäs­ta möj­li­ga resultaten.

Sam­man­fatt­nings­vis är använd­ning­en av Mid­jour­ney AI för att ska­pa pro­dukt­bil­der ett enkelt och effek­tivt sätt för före­tag att spa­ra tid och resur­ser sam­ti­digt som hög­kva­li­ta­ti­va, exak­ta bil­der av deras pro­duk­ter ska­pas. Genom att inve­ste­ra i rätt datain­sam­lings- och han­te­rings­sy­stem kan före­tag gene­re­ra pro­fes­sio­nel­la pro­dukt­bil­der som hjäl­per till att för­bätt­ra kundupp­le­vel­sen och öka försäljningen.

Gräns­snit­tet till Mid­jour­ney AI är kom­mu­ni­ka­tions­platt­form Discord. Man kom­mu­ni­ce­rar med Mid­jour­ney i en kanal. Talan­de nog så star­tar man pro­cess med kom­man­dot /imagine … Så ta dig en kopp kaf­fe och bör­ja leka. Det gäl­ler som sagt att på rätt sätt berät­ta för maski­nen vad den ska dröm­ma om.

Arti­fi­ci­el­la bil­der ska­pa­de av Mid­jour­ney med begrep­pen: “gopro sel­fie of a tri­bal man hun­ting a mam­mut, realistic”