Star­tar du en ny sajt, men även om du gör ett omtag stäl­ler sig all­tid frå­gan om design och utform­ning. Oav­sett om du byg­ger själv eller låtar någon annan ska­pa hem­si­dan. Oftast har man en viss före­ställ­ning om hur sidan ska se ut, om font, bil­der, form­språk osv. Men det är i van­ligt fall gans­ka svårt att få ner det så pass kon­kret att en tred­je part kan bör­ja job­ba utan att behö­va fem­tio­el­va frågor.

Ett annat sce­na­rio är att en orga­ni­sa­tion fak­tiskt har en utar­be­tat gra­fisk pro­fil. Men i van­ligt­vis sak­nas då kon­kre­ta rikt­lin­jer att sätt om det för en hem­si­da i sin hel­het utan inne­hål­ler bara stan­dard för rubri­ker, fär­ger och logga.

Man kan abso­lut ska­pa eller bestäl­la sin hela egen design. Men underskat­tar i så fall inte antal frå­gor som man behö­ver hit­ta svar på och tiden och med kost­na­der som går åt det.

Ett enkla­re sätt att kom­ma i gång, som jag rekom­men­de­ra, är i stäl­let att utgå från fär­di­ga mal­lar som finns för dom oli­ka pub­li­ce­rings­verk­tyg. Ett argu­ment för det är att des­sa mal­lar i all regel är ska­pat av desig­ner med kun­skap och erfa­ren­het (och inspi­ra­tion). Här får man dess­utom oftast en hög grad av till­gäng­lig­het och mobi­lan­pass­ning på köpet.

Job­bar du med en tight bud­get kan du dess­utom få pro­fes­sio­nel­la sidor med helt kost­nads­fria mal­lar. Eftersom ska­pa­ren av mal­lar­na har insett vär­de i det går tren­den mer till betal­ver­sio­ner. Men att läg­ga ut 20, 30 eller 80 dol­lar är oftast värd tiden och funk­tio­ner du få på köpet.

För att göra det din egen kan man sen anpas­sa detal­jer­na. Här kan det vara värd att tes­ta och se vad som går att anpas­sa. Det kan vara oli­ka från oli­ka mallar.

Star­tar du från grun­den kan du fak­tiskt ta din före­tags gra­fis­ka pro­fil från en sådan mall.

Det är något som vi hos Bul­ten Bike gjor­de. Före­ta­gets gra­fis­ka pro­fil har sin utgång­punkt i Word­Press mal­len Vir­tue och dess färgsche­ma. Sedan star­ten har vi gjort mind­re kor­ri­ge­ring­ar men i grun­den var mal­len för webb­si­dan grun­den för gra­fis­ka profilen.