Har du en webb­s­hop med kom­plexa pro­duk­ter kan och är det en lång resa för kun­der­na att kom­ma till beslut och läg­ga beställ­ning­en. Indi­rekt är den­na besluts-fati­gue en följd av digi­ta­li­se­ring­en som ger kun­der­na allt fler möj­lig­he­ter att bestäm­ma. I en köp­pro­cess kan det dock bli till ett gans­ka stort hin­der som i slutän­dan letar till att kun­den köper inte alls.

Aktö­rer som dri­ver web­bu­ti­ker är inte säl­lan på and­ra sidan av det­ta spekt­rum och vill visa fler och fler pro­duk­ter och val­möj­lig­he­ter­na för att kun­na möta alla even­tu­a­li­te­ter och kun­der­nas behov.

Ett kon­kret exem­pel finns hos last­cy­kel­spe­ci­a­lis­ten Bul­ten Bike och en till­ver­ka­re som man sam­ar­be­tar med. Pro­duk­ten är famil­je­vän­li­ga cyklar, som det finns 4 model­ler av. Vis­sa finns med och utan el. Utö­ver det har man ett 40 tal till­be­hör för att kun­na anpas­sa cyk­lar­na till oli­ka livs­si­tu­a­tio­ner, antal barn, plats för för­va­ring och annat. Det ger i sin hel­het 4 x 2 x 40 = 320 kom­bi­na­tio­ner för kun­den att väl­ja bland.

Å and­ra sidan ser bil­den på vad som säljs annorlun­da ut. Sam­ti­digt har man fått väl­digt ofta sam­ma frå­gor från kun­der­na – ”vil­ket till­be­hör behö­ver jag”.

Lös­ning­en blev en sådan att man erbju­der cykeln uti­från kun­dens per­spek­tiv. Uti­från möns­ter man såg har man pake­te­rat fär­dig ett antal kom­bi­na­tio­ner där kun­den bara behö­ver ta ställ­ning till någ­ra mind­re avgö­ran­de punk­ter. Mål var att kun­den kän­ner sig igen i sin egen livs­si­tu­a­tion och hit­tar pas­san­de pro­dukt för det.

I det kon­kre­ta fal­let låt oss leka med tan­ken att famil­jen har ett stör­re och ett mind­re barn. Och det är pre­cis det så pro­duk­ten är presenterat.

Klic­kar man in så finns fort­fa­ran­de ett antal val­möj­lig­he­ter – vis­sa redan föri­fylld som rekom­men­da­tion. Men kun­den slip­per att sät­ta ihop sin egen cykel från bör­jan. Det snab­bar dess­utom på eller läm­nar mer utrym­me och tid för själ­va köp­be­slut och processen.

För­u­tom det så ger det även möj­lig­het att byg­ga en inter­ak­tiv sök­funk­tion eller gui­de när man map­par upp pro­duk­tens egen­ska­per mot det som den egent­li­gen används för av kun­den. Hur man går till väga med det går vi in i ett annat inlägg.

 

Under huven byg­ger den­na funk­tio­na­li­tet i Woocom­mer­ce på ett (betalt) plu­gin WPC Pro­duct Bund­les for WooCom­mer­ce (Pre­mi­um). Det­ta för­ut­sät­ter att alla kom­po­nen­ter är en pro­dukt­pa­ke­te­ring­en är upp­lagd som enskil­da pro­duk­ter. I den kon­kre­ta fall här finns allt­så cykeln, barn­sto­len, kor­gen osv som enk­la eller vari­ab­la pro­duk­ter i pro­dukt­ka­ta­lo­gen. (Vill du inte att des­sa pro­duk­ter är syn­li­ga finns det ett sätt att döl­ja des­sa – kol­la in det­ta inlägg).

Gräns­snit­tet av den­na Woocom­mer­ce tillägg ser ut som här. Genom en enkel sök­funk­tion ploc­kar du ihop din paketering.

För att kun­na ge kun­den val­möj­lig­het inom pake­te­ring­en använ­der du dig av vari­ab­la grund­pro­duk­ter. Var­je pro­dukt­va­ri­a­tion blir då val­möj­lig­het. Även här gäl­ler det att möta kun­den där den är och väl­ja rätt namn och för­kla­ran­de bild.

Pris/summering gör tilläg­get auto­ma­tiskt – base­rat på grund­pro­duk­ter­na. Det­ta under­lät­tar även när pri­ser­na behö­ver juste­ras. Man behö­ver inte leta upp var­je pake­te­ring som inne­hål­ler respek­ti­ve kom­bi­na­tion utan änd­rar direkt i den grundprodukten.

WPC Pro­duct Bund­les for WooCom­mer­ce har fler funk­tio­ner men just den som är beskri­ven ovan lös­te alla krav. Det finns and­ra och kost­nads­fria plu­gin med unge­fär sam­ma funk­tio­na­li­tet. Valet i Bul­ten Bikes föll på den­na pga den optis­ka sti­len och beho­vet att kun­na kom­bi­ne­ra många oli­ka paketeringar.