I den här seri­en av långa och kor­ta inlägg tän­ker jag kart­läg­ga vil­ka frå­gor man behö­ver tän­ka på för att fram­gångs­rikt kun­na eta­ble­ra sin verk­sam­het digi­talt. Det pra­tas myc­ket om digi­ta­li­se­ring­en nuför­ti­den. Men min upp­fatt­ning är att det kan vara svårt att få grepp på det. Fram­för allt när det gäl­ler ens egen före­tag och verksamhet.

Utgå­en­de från mina erfa­ren­he­ter inom både IT bran­schen, offent­lig sek­tor, digi­ta­li­se­rings­ar­be­te och som del i ett fram­gångs­rikt före­tag med stor håll­bar­hets­pro­fil kom­mer jag redo­vi­sa här och sva­ra på små och sto­ra frå­gor. Tex­ter­na rik­tar sig i förs­ta hand till före­ta­ga­re i små eller lite stör­re orga­ni­sa­tio­ner eller såda­na som vill bli det.

Jag kom­mer skri­va en del om verk­sam­hets­re­la­te­ra­de frå­gor och hur tek­ni­ken kan hjäl­pa i att nå sina mål med enk­la medel. Där det pas­sar kom­mer jag gå in i tek­nis­ka detaljer.
Ovan nämn­de håll­bart före­tag är last­cy­kel­spe­ci­a­lis­ten Bul­ten Bike som jag är stolt över att få vara med och byggd upp den. Det är en verk­sam­het med fysis­ka pro­duk­ter i en mark­nad i för­änd­ring. Vi som job­bar i Bul­ten har valt och tagit vis­sa beslut och gör fort­fa­ran­de många väg­val. En sådan är att byg­ga störs­ta delen av verk­sam­het just runt den digi­ta­la plattformen.

Jag hade även för­mån att job­ba med ett pro­jekt som skul­le hjäl­pa att lyf­ta Värm­län­ning­ars kun­skap och använd­ning av digi­ta­la tek­nik. Pro­jek­tet hade sin utgångs­punkt i rege­ring­ens digi­ta­li­se­rings­stra­te­gi som har inte så lite ambi­tio­ner som att säga att Sve­ri­ge ska bli bäst i använd­ning­en av digi­ta­li­se­ring­ens möj­lig­he­ter. Och det inne­bär att även Värm­län­ning­ar ska bli bäst i det. Och det i sin tur att du och jag och Pel­le och Lisa ska bli bäst i att växa med möj­lig­he­ter­na som den (tek­nis­ka) digi­ta­li­se­ring­en erbju­der. Den­na bloggse­rie drar del­vis nyt­ta av den­na arbe­te och för­sö­ket att ge digi­ta­li­se­ring­en ett mänsk­ligt ansikte.

Och det hela behö­ver inte vara svårt. Schysst digi­ta­li­se­ring helt enkelt.

Redo? För för nu kör vi!