Bör­jar här.

Inte säl­lan får jag frå­gan: Behö­ver jag ha en egen hemsida?

Nej, inte nödvändigtvis.

Räc­ker det inte med ett kon­to hos Face­book eller Instagram?

Jo! Det är ju platt­for­mar med en fan­tas­tisk räck­vidd. Och alla har det i sin fika. Men om du behö­ver något utö­kat funk­tio­na­li­tet eller vill säl­ja varor och tjäns­ter kom­mer du ha ett antal begräns­ning­ar. Tänk även på att fler använ­da­re blir mer med­ve­ten om var och vem deras infor­ma­tion hanteras.

En annan aspekt du behö­ver tän­ka på är att ditt inne­håll på soci­a­la medi­er är gans­ka lätt­flyk­tigt. Det för­svin­ner lik­som i bru­set bland alla inlägg. Och om du har själv gjord ett för­sök att leta fram det där inlägg som du minns att du såg på Face­book för någon tid sen så är det sam­ma upp­le­vel­se som du utsät­ta dina poten­ti­el­la kun­der för om du ute­slu­ten finns på des­sa plattformar.

Ytter­li­ga­re en tan­ke­stäl­la­re och svar på frå­gan är att sök­mo­to­rer­na som Goog­le ock­så har svårt att ta till sig bru­set. Goog­le är fort­fa­ran­de start­punk­ten för fles­ta använ­der och kun­der. Goog­le är din vän – så gör det enkelt för Goog­le att hit­ta dig och dina varor och tjäns­ter genom en egen hemsida.

Men har du redan ett upp­ar­be­tat kon­to hos exem­pel­vis Face­book eller Instagram ta väl hand om det. Vi åter­kom­mer till den lite läng­re fram. Det är näm­li­gen en vär­de­full till­gång och kan bli ännu mer vär­de­full som ett verk­tyg i lådan.

Ok, en egen hem­si­da kan vara bra. Men hur gör jag? Eller vem?

Vi kom­mer till det. Det finns lite and­ra frå­gor att fun­de­ra över.