Men vem ska hjäl­pa mig med att byg­ga en webb som upp­fyl­ler mina behov?

Det beror på. Mål med den­na serie av artik­lar är att visa vad som är möj­ligt, jag kom­mer även ge en del kon­kre­ta tips. Men det bety­der inte att alla ska eller behö­ver utveck­la den egna sida för den egna verksamheten.

I grun­den finns det tre val man har när det gäl­ler att ska­pa eller göra om hem­si­dan för före­ta­get, för­e­ning­en eller organisationen.

Du kan vän­da dig till en web­by­rå. Här kom­mer du få allt ur en hand. Till en fast prislapp eller på löpan­de räk­ning. Du kan anli­ta en fre­e­lan­cer som i regel är bil­li­ga­re än en hel web­by­rå. Eller så kan du inve­ste­ra tid och lära dig själv hur man använ­der webbverktygen.

Väl­jer du den sena­re alter­na­tiv – som jag kom­mer dis­ku­te­ra i mer detalj och kom­mer ge tips och råd – så behö­ver du inte lära dig pro­gram­me­ra. Det behö­ver du inte hel­ler om någon annan byg­ger sida åt dig. Du får avvä­ga din tid mot det för­vän­ta­de resul­tat helt enkelt.

 

Att anli­ta en web­by­rå kom­mer ock­så krä­va enga­ge­mang från din sida. Det är du som är bestäl­la­re. Det är du ock­så som mås­te ha en bild av det du bestäl­ler. För­de­len med web­by­rå­er är att du där hit­tar sam­lat kom­pe­tens och erfa­ren­he­ter som du indi­rekt få del av från byråns and­ra kun­der och upp­drag. Du kom­mer helt enkelt att höra från din kon­takt­per­son att si och så har man gjort tidi­ga­re. För all del, använd dig av det. Anli­tar du en web­by­rå kom­mer du i all regel ock­så kun­na dra nyt­ta av utar­be­ta­de arbets­pro­ces­ser och meto­dik hos byrån som ytt­rar sig i regel­bund­na möten och avstäm­ning­ar, i krav­lis­tor och accep­tan­s­tes­ter. Det som sker där­e­mel­lan är byråns angelägenhet.

För att det ska fun­ge­ra och du ska få ut det öns­ka­de resul­tat behö­ver du dock från bör­jan ha en väl­digt tyd­lig bild av vad du vill ha ut av det hela. Bestäl­ler du en webb­s­hop kom­mer du få en webb­s­hop. Efter huvu­det av byråns pro­jekt­le­da­re eller utveck­la­re. Det är inte sagt att webb­s­ho­pen har den funk­tio­na­li­tet du kanske hade i åtan­ke. Du behö­ver allt­så vara ytterst tyd­lig när det gäl­ler funk­tio­ner och möj­lig­he­ter att byg­ga ut eller göra änd­ring­ar i sena­re skede.

Något du ock­så bör tän­ka och ska vara upp­märk­sam på när web­by­rån tar emot din beställ­ning är om och hur pla­nen sen kom­mer bli att för­val­ta resul­tat efter avslu­tat pro­jekt. Många web­by­rå­er erbju­der det som extra tjänst. Här gäl­ler att läsa det finstil­ta. En av många anled­ning­ar är att du förr eller sena­re kom­mer behö­va juste­ring­ar eller änd­ring­ar på din hem­si­da eller webb­s­hop. Frå­gan är då om eller i vil­ket omfatt­ning byrån anser det just som för­valt­ning eller som ny beställning.

Job­bar du med en web­by­rå som i all regel har en orga­ni­sa­tion som job­bar efter en viss meto­dik behö­ver du kun­na möta upp det på din sida i din orga­ni­sa­tion ock­så genom tyd­lig krav­ställ­ning, upp­följ­ning, mot­ta­gan­de och accep­tans av leve­ran­sen. Och underhåll.

Kan du inte det finns risk eller chans att web­by­rån job­bar på och leve­re­rar något annat, eller stör­re som du egent­li­gen hade tänkt dig. Du ska ock­så vara upp­märk­samt på lös­ning­en du får leve­re­rat är så pass öppet att du kan job­ba med sidan utan att vara bero­en­de av just den­na web­by­rå och deras egen­till­ver­kad lösning.

Eftersom även web­by­rån behö­ver ha en orga­ni­sa­tion rig­gad för att kun­na han­te­ra fle­ra pro­jekt och kun­der så behö­ver byrån krä­va stör­re uppdrag.

 

Ett sätt att hål­la notan nere, kanske, är att anli­ta en Fre­e­lan­cer eller egen­fö­re­ta­ga­re. Inte säl­lan är det per­so­ner som har job­bat och sam­lat erfa­ren­he­ter hos en web­by­rå. Det är i alla fall såda­na som jag skul­le rekom­men­de­ra att hål­la utkik efter då du dom ofta ock­så job­bar efter en viss meto­dik. Erfar­na fre­e­lan­cer är inte bil­li­ga hel­ler men här gäl­ler ock­så att du få vad du beta­lar för. I sin hel­het kan man dock utgå från att job­ba med fre­e­lan­cer kan gå snab­ba­re och vara något mer pris­värd då det inte dra sig med så myc­ket admi­nist­ra­tiv overhead.

Med en fre­e­lan­cer gäl­ler sam­ma sak som om du anli­tar en hel byrå – du mås­te kun­na beskri­va väl­digt tyd­lig med vad du vill ha.

För­de­len med fre­e­lan­cer är att man i regel tar sig an mind­re upp­drag och oftast ock­så kan hål­la en täta­re dia­log. Men all tid en utveck­la­re och fre­e­lan­cer läg­ger på möten kan hen inte job­ba med sidan. Annars gäl­ler sam­ma sak som med en byrå – är du inte tyd­lig nog med vad du vill ha så kan du få leve­re­rad något annat än du för­vän­tar dig.

I van­li­ga fall erbju­der fre­e­lan­cer inte hel­ler något under­håll och efter­ar­be­te på hem­si­dan. Kom­mer du med nya öns­ke­mål efter pro­jek­tet är leve­re­rad är det helt enkelt en ny beställning.

 

Tred­je alter­na­ti­vet är att job­ba själv med hem­si­dan eller webb­s­hop. Det krä­ver lite tåla­mod från dig att sät­ta in sig i dom oli­ka verk­tyg. I den­na serie kom­mer jag i förs­ta hand pra­ta om webb­verk­ty­get Word­Press och Woocom­mer­ce. Det finns and­ra där ute – som jag kom­mer ta upp i ett sena­re skede.

För­de­len med att han­te­ra web­ben själv ser jag i att du har full kon­troll och är betyd­ligt snab­ba­re att tes­ta och sät­ta om nya idéer. Någ­ra såda­na kom­mer jag pre­sen­te­ra här. Kost­na­der kan vara väl­digt små. Sam­ti­digt behö­ver du ock­så kun­na han­te­ra alla ris­ker och utma­ning­ar själ­va. Men job­bar du med öpp­na och kän­da platt­for­mar och verk­tyg är san­no­lik­he­ten liten att du målar in dig i ett hörn – det finns all­tid hjälp att få.