Den­na frå­ga är gans­ka vik­tig men av en annan anled­ning som dom fles­ta av mina kun­der inser i början.

Utgå ifrån att hem­si­dan är den skylt­föns­ter ut i värl­den. Bok­stav­li­gen. Du kanske har en idé hur sidan ska se ut, du gil­lar vis­sa fär­ger eller har en gra­fisk pro­fil att för­hål­la dig till. Likt ett skylt­föns­ter på den som ska fånga upp­märk­sam­he­ten av kun­der­na på gatan så gäl­ler det även för utför­mi­ning­en av din hem­si­da. Och inte ska du ha mass­vis med pry­lar och affi­scher i vägen innan kun­den kom­mer fram till dina pro­duk­ter. På nätet har du dess­utom utma­ning­en att du kon­kur­re­rar om upp­märk­sam­he­ten av dina poten­ti­el­la besö­ka­re och kun­der mot såda­na sidor som Face­book, Instagram, Tik­tok mm. Vär­de­rar där­för den tid som besö­kar­na ägnar åt dig och din sida på det­ta sätt. Dom 3 sekun­der som en besö­ka­re tit­tar på ska hen inte ång­ra och hit­tar den öns­ka­de information.

Vad bety­der det då konkret?

Din fram­ti­da hem­si­da ska dels ha en modern design så att besö­ka­ren får en käns­la av att du och din verk­sam­het häng­er med i 2020 talet. Tren­den just nu går till gans­ka avska­la­de start­si­dor men sto­ra rubri­ker och lite text och en mini­mal navi­ge­ring och meny. Det kan vara lite av en utma­ning om man har myc­ket att berät­ta, kom­plexa pro­duk­ter och tjäns­ter. Men det är här du har din (näs­tan) enda chans att fånga kun­dens uppmärksamhet.

Låt oss tit­ta på ett exem­pel. Här nedan ser du en sida där man gör väl­digt myc­ket rätt.

För­u­tom log­gan och ett kort bud­skap styrs besö­ka­rens upp­märk­sam­het på den lös­ning­en deras pro­dukt erbju­der. Ing­en behö­ver hel­ler leta efter menyn. Vi kom­mer gå in på meny sepa­rat lite sena­re. Rul­lar man ner på sidan ser du pro­duk­ten enskild och lite sena­re i en rea­lis­tisk mil­jö. Först efter det — efter mer rul­lar ner på sidan — kom­mer mer detaljin­for­ma­tion och fler bil­der. Per­son­li­gen hade jag dock inte vald en ani­ma­tion i bör­jan. Det är näm­li­gen inte sagt att din besö­ka­re ens rul­lar ner på sidan. För­de­len med rör­lig bild är dock att du fång­ar vis­sa kun­der lite enkla­re. Det finns en anled­ning att dom sto­ra webb­platt­for­mar sat­sar mer och mer på rör­lig bild. Å and­ra sidan vill man i van­li­ga fall inte för­med­la intryck att man sit­ter på en berg-och-dal­ba­na. Ani­ma­tio­ner och rör­li­ga delar är i van­li­ga fall något mer pro­ble­ma­tiskt ur till­gäng­lig­hets­per­spek­tiv. Mer om det sena­re också.

På den­na sida har du även en enkel och över­sikt­lig navi­ge­ring. Utan att hop­pa över en annan sida erbjuds du här direk­ta län­ken till före­ta­gets pro­duk­ter och deras egen berät­tel­se. Kanske lite onö­dig här är att ge kun­den möj­lig­het att ska­pa kon­to och log­ga in (för att göra vad?). Även en varu­korg syns i menyn. Som är säkert lämp­lig om det du säl­jer säljs snabbt och kanske spontant.

Att sidan använ­der sig av hela bred­den av skär­men lig­ger ock­så helt i den aktu­ell trend. Men det har sin utgång­punkt att majo­ri­te­ten av besö­kar­na nume­ra använ­der mobi­la enhe­ter. Är du ändå inne på en struk­tur på sidan som har fle­ra kolum­ner så får man vara med­ve­ten om — och tes­ta vid val av mal­len — att en exem­pel­vis sta­tisk sido­ko­lumn inte mins­kar den syn­li­ga och använd­ba­ra ytan för inne­hål­let på en lång-smal mobil­skärm. I van­li­ga fall pla­ce­rar sig då sido­ko­lumn ändå under huvud­in­ne­hål­let. Att dela upp sidan i fle­ra kolum­ner kan dock vara på sin plats när man exem­pel­vis kom­mer till pro­dukt­ka­ta­lo­gen och behö­ver pla­ce­ra en sök- eller fil­ter­funk­tion i rätt kontext.

När det kom­mer till färg­pa­let­ten så är det helt indi­vi­du­ellt och ren smak­sak. Om du sat­sar på en, max två huvud­fär­ger kan man dock behö­va fler nyan­ser. Även här kan man använ­da sig av and­ra kom­pe­tens — det finns näm­li­gen ett antal verk­tyg på web­ben som ska­par före­slag för palet­ten. Här ser du ett exem­pel med för­slag från en sådan sida. Oftast har fär­di­ga mal­lar dock ett färgsche­ma man hål­ler sig till. Men ing­et talar emot att använ­da sig av det eller anpas­sa efter egen behov.

Sans-serif och serif typsnitt

Även när det gäl­ler val av font eller typ­snitt skul­le jag för­li­ta mig i förs­ta hand på ska­pa­ren av mal­len. Här finns ock­så vis­sa tren­der som kom­mer och gå. Gene­rellt kan man dock säga att typ­snitt sans-serif (tänk Ari­al), dvs såda­na utan deko­ra­tion bör före­dras för rubri­ker eller kor­ta text­pas­sa­ger som läsa­ren snabbt ska upp­fat­ta. Fon­ter i serif (tänk Times New Roman) är snäl­la­re mot ögat när text­mäng­den är större.

För­u­tom själ­va utse­en­de eller look-and-feel så kom­mer din sida behö­va vis­sa funk­tio­ner när du star­tar upp den och under resans gång. Att utgå från en fär­dig mall erbju­der då möj­lig­het att tes­ta och kun­na se des­sa funktioner.

När jag är i pro­cess att väl­ja en mall kol­lar spe­ci­ellt des­sa (inbygg­da) funktioner:

Shop

  • Hur pre­sen­te­ras pro­duk­ter med bild, bild­spel, rubrik, pris even­tu­ell rea. Tit­ta på hela produktkatalogen.
  • Finns det redan inbyggd fil­tre­rings- eller sök­funk­tion i shop­pen. Finns det inte kan man (i Word­Press) all­tid läg­ga till det i efter­hand genom plugins/tillägg.
  • Klic­ka in i en enskild pro­dukt och kol­la om du gil­lar struk­tu­ren. Glöm inte att besö­kar­na med stor san­no­lik­het kom­mer tit­ta med mobi­len på din sida. Gör du det också.
  • Det finns skill­nad hur enkelt och smi­dig du vill och kan göra inköpsupp­le­vel­se. Pro­va att läg­ga en låstasor­der och se om du hit­tar rätt. Eller har du myc­ket infor­ma­tion ser till att det finns plats för det på sidan. Und­vik att använ­da fli­kar. Ser till att sidan använ­der hela bredden.
  • Redan här kan du pro­va om start­si­dan redan ska pre­sen­te­ra pro­duk­ter (någ­ra utval­da, alla, vis­sa kategorier?)

Sidor

  • Du kom­mer ha ett antal sta­tis­ka sidor för exem­pel­vis vill­kor, kon­takt­for­mu­lär, vik­tig infor­ma­tion. Ser till här att du har goda gestaltningsmöjligheter.

Nyhe­ters­flö­de

  • Även om du inte tän­ker ha ett sepa­rat nyhets­flö­de från bör­jan kol­la upp hur den ser ut i mal­len. Nyhe­ter i en Word­Press mil­jö är inlägg som ord­nas kro­no­lo­giskt. I mot­sats till sidor har en enskild nyhet inte (all­tid) en fast plats utan ger plats för aktu­el­la information.
  • Har du inga nyhe­ter alls eller kör du ut dom enbart exem­pel­vis genom soci­a­la medi­er bör du såle­des inte väl­ja en mall där just nyhets­flö­de är centralt.
  • Gene­rellt kan jag dock rekom­men­de­ra att ha ett par nyhe­ter på sidan då det hål­ler inne­hål­let levan­de – vil­ket åter­kom­man­de besö­ka­re och Goog­le gil­lar. Du har då även möj­lig­het att kom­mu­ni­ce­ra mind­re vik­tig infor­ma­tion som inte är värd besvä­ret att läg­ga upp på soci­a­la medier.
  • Det finns sätt att auto­ma­ti­se­ra och syn­ka nyhets­flö­de mel­lan sidan och soci­a­la medier.
  • Har du ing­et nytt att berät­ta lite då och då bör du abso­lut inte ha nyhe­ter på din sida. Det är annars ett tec­ken av en inte all för aktiv verk­sam­het när sista inläg­get på hem­si­dan är ett par måna­der eller år gammal.

Meny och navigering

  • Kol­la hur intui­tivt navi­ge­ring­en är desig­nat i mal­len. Glömt inte hel­ler här mobilversionen.
  • Ta en extra titt på navi­ge­ring­en i webb­s­hop­pen då den kan eller ska avvi­ka från sidans huvudmeny.
  • Hur man byg­ger navi­ge­ring­en kom­mer vi till i ett sena­re inlägg.

Sök

  • Dom fles­ta besö­ka­re kom­mer hit­ta din sida genom en länk på soci­a­la medi­er eller hän­vis­ning från Goog­le. Men utgå ifrån att besö­kar­na inte ham­nar på exakt rätt stäl­le eller att dom vill kol­la upp mer. Bero­en­de hur bra eller dåligt navi­ge­ring­en är så spe­lar den inbygg­da sök­funk­tio­nen en vik­tig roll. Även här finns myc­ket att säga och trick­sa. Vi kom­mer till det mer utför­lig också.

 

Har du nu kol­lat allt det där – och spe­lar med tan­ken att byg­ga eller under­hål­la din sida själv – kol­la även under huven, dvs i admi­nist­ra­tions­de­len, hur enkelt det är att änd­ra inne­håll och utse­en­de på sta­tis­ka sidor. Och spe­ci­ellt på start­si­dan. Idag finns det fär­di­ga ram­verk site buil­der som läg­ger sig själ­va grund­funk­tio­nen. Lite enkelt uttryckt kan man pra­ta här om mal­lar som lig­ger på mal­lar. Des­sa så kal­la­de page buil­ders kom egent­li­gen till för att under­lät­ta för den icke-pro­fes­sio­nel­la använ­da­re att utfor­ma sin hem­si­da. Vis­sa av des­sa ram­verk har dock väl­digt omfat­tan­de funk­tio­na­li­tet så att det ska­par en helt ny, egen kom­plex­i­tet. Dock kom­mer många av des­sa page buil­der med ytter­li­ga­re mal­lar för hela sidor eller bara delar.

Var hit­tar man des­sa mal­lar? Det är bara en sök­ning bort.